Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri raku dojk in drugih rakih

Nosilec programa: prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković

V onkologiji so v središču raziskovanja prognostični in prediktivni dejavniki, oziroma dejavniki, ki napovedujejo odgovor na zdravljenje. S pomočjo teh lahko uresničujemo t.i. personaliziran pristop k zdravljenju, s katerim želimo vsakemu posameznemu rakavemu bolniku nuditi optimalno obravnavo oziroma zdravljenje. S pomočjo prognostičnih dejavnikov lahko identificiramo podskupine bolnikov, ki potrebujejo boljše zdravljenje oziroma boljšo obravnavo. Hkrati nekateri molekularni prognostični dejavniki lahko tudi služijo kot tarče za razvoj novih protirakavih zdravil. Napovedni dejavniki napovedujejo odgovor na zdravljenje z določenim zdravljenjem.   

Pri bolnicah z zgodnjim trojno negativnim rakom dojke (TNRD) želimo preučiti prognostični vpliv limfocitne infiltracije tumorja (LIT) in hkrati opredeliti tudi njeno napovedno vrednost za odgovor na zdravljenje s kemoterapijo. Z ugotovitvami bi lahko pomembno prispevali k izboljšanju zdravljenja bolnic z zgodnjim TNRD. 

Pri mladih (35 let) bolnicah z zgodnjim rakom dojke je bolezen prognostično manj ugodna kot pri starejših bolnicah in zato so te bolnice običajno intenzivno zdravljene s kombiniranim zdravljenjem. V tej skupini bolnic  želimo  preučiti različne klinične, pato-histološke in molekularne prognostične dejavnike. Nadalje v tej ranljivi skupini bolnic želimo ugotoviti dejavnike, ki so povezani z izgubo plodnosti po zdravljenju raka dojke.

Pri slovenskih bolnicah z rakom dojke smo ob predstavitvi bolezni neredko priča lokalno-napredovali bolezni, pri kateri je zaradi zvečanega obsega bolezni možnost ozdravitve kljub ustreznemu zdravljenju zmanjšana. Preučiti želimo morebitne vzroke za pojavnost lokalno-napredovale rak dojke pri naših bolnicah. Vzrok za visoko pojavnost lokalno-napredovale bolezni bi lahko bil v neučinkovitih diagnostičnih postopkih oziroma v zdravstvenem sistemu in/ali v bolnicah samih.

Pri bolnikih z napredovalim rakom ledvičnih celic poznamo različne prognostične klinične dejavnike, ne poznamo pa še nobenih klinično uporabnih napovednih dejavnikov za odgovor na zdravljenje. Pri bolnikih z napredovalim rakom ledvičnih celic želimo določiti molekularne dejavnike, ki bi napovedovali odgovor na zdravljenje z zaviralci mTOR.

Čeprav imamo v zdravljenju napredovalega kolorektalnega raka na voljo več novih tarčnih zdravil, je kljub temu bolezen običajno še zmeraj neozdravljiva. Ugotavljali bomo vpliv že uveljavljenih in novih dejavnikov na potek bolezni.

Rituksimab v kombinaciji s kemoterapijo pomembno izboljša izhod bolnikov z difuznim velikoceličnim B-celičnim limfom (DVCLB). Ugotoviti želimo ali klasični prognostični dejavniki pri tej bolezni ohranijo prognostično napovedno vrednost tudi pri bolnikih z DVCLB, ki so zdravljeni z rituksimabom. Ugotavljali bomo tudi napovedne dejavnike za odgovor na zdravljenje z rituksimabom.

Podatki o programu so objavljeni na spletni strani SICRIS: Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri raku dojk in drugih rakih.