Rak glave in vratu – analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja

Nosilec programa: prof. dr. Primož Strojan

 

Raziskovalni program vključuje 4 sklope tem, ki obravnavajo v literaturi še nedorečene ali nove probleme, pomembne za obravnavo bolnikov z rakom glave in vratu (RGV). 

1. sklop: Novi pristopi k zdravljenju

Raziskave so usmerjene v prepoznavo bolnikov, ki so kandidati za zdravljenje s posameznimi terapevtskimi programi, in v uvedbo nove metode zdravljenja.

Tema 1: Ovrednotenje kožne reakcije (izpuščaja) po tarčni terapiji s cetuksimabom in radioterapiji kot napovednega kazalca učinkovitosti tovrstnega zdravljenja (prospektivna klinična raziskava faze II).

Tema 2: Vrednotenje sprememb MR- difuzijskih in perfuzijskih parametrov med radiokemoterapijo kot kazalcev za napoved zgodnjega odgovora tumorjev na zdravljenje (prospektivna klinična raziskava).

Tema 3: Ocen možnosti uporabe elektrokemoterapije kot novega načina zdravljenja izbranih tumorjev področja glave in vratu (prospektivna pilotna raziskava faze I-II).

2. sklop: Posledice onkološkega zdravljenja

Raziskave so usmerjene v analizo funkcijskih okvar organov zgornjih dihal in prebavil (dihanje, požiranje, govor) po onkološkem zdravljenju in v oceno možnosti preventive ter rehabilitacije.

Tema 1: Sistematična ocena (subjektivna, objektivna) dihanja, požiranja in govora pri bolnikih, zdravljenih zaradi RGV, z analizo dejavnikov vpliva na te funkcije (prospektivna klinična raziskava).

Tema 2: Možnosti preventive in zgodnje rehabilitacije (simulacijske dozimetrične študije, uvedba in prospektivna evaluacija novih metod).

3. sklop: Človeški virus papiloma (HPV)

Raziskave so usmerjene v celostno oceno (epidemiološko, klinično) problema HPV-pozitivnih RGV v Sloveniji in v ugotavljanje možnosti za modifikacijo terapevtskih programov na predklinični ravni.

Tema 1: Ocena epidemiološkega stanja in klinična ocena vplivov HPV-pozitivnih RGV v slovenski populaciji (epidemiološka analiza podatkov Registra raka za Slovenija in retrospektivna klinična in histopatološka študija).

Tema 2: Ocena možnosti za znižanje intenzivnosti nekirurškega zdravljenja HPV-pozitivnih RGV v klinično relevantnih pogojih (raziskava in vitro in in vivo).

4. sklop: Stanje prehranjenosti

Raziskave so usmerjene v preučevanje odnosa med stanjem prehranjenosti in učinkovitostjo/toksičnostjo onkološkega zdravljenja ter oceno metod za prepoznavo in napoved razvoja podhranjenosti.

Tema 1: Ocena vpliva prehranskih dejavnikov na učinkovitost in toksičnost onkološkega zdravljenja (prospektivna kohortna raziskava);

Tema 2: Primerjava različnih metod za prepoznavo in napoved razvoja različnih stanj podhranjenosti pri bolnikih z RGV (prospektivna klinična raziskava).

Podatki o programu so objavljeni na spletni strani SICRIS: Rak glave in vratu – analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja.