Razvoj in implementacija orodja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji (CRP)

Nosilec projekta: prof. dr. Vesna Zadnik

 

IZHODIŠČA

Postopke za spremljanje žensk, ki niso vključene v državni presejalni program za raka dojk – DORA, na področju zgodnjega odkrivanja raka dojk opredeljuje Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Le-ta je v marsikateri točki zastarel, predvsem pa zelo ohlapen. Zaznavamo, da so mnoge ženske na mamografijo napotene po nepotrebnem in prepogosto, kar poleg odvečne obremenitve posameznice povzroča tudi nepotrebne stroške ter povečujejo čakalne dobe v področnih centrih za bolezni dojk. 

Izkušnje iz angleškega nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS) kažejo, da uporaba populacijsko specifičnega orodja za numerično določanje individualne ogroženosti za raka dojk olajša in poenoti odločitve pri napotitvi na preventivne mamografije asimptomatskih žensk, ki so še premlade za vključitev v organizirano populacijsko presejanje z mamografijo. Angleške klinične smernice za obravnavo ogroženih za rakom dojk (NICE guidance) predvidevajo razdelitev populacije v skupine glede na individualno ogroženost. Vsako od skupin (splošno, zmerno in visoko ogrožene) obravnavajo po ločenih algoritmih. 

Trenutno je v svetu razpoznan kot najbolj dosleden model za ocenjevanje individualne ogroženosti za rakom dojk Tyrer-Cuzickov algoritem vključen v program IBIS. Gre za nadgradnjo najširše uporabljanega programa BOADICEA, ki v algoritme izračunavanja poleg družinskih rodovnikov ter podatkov o generacijsko specifičnih populacijskih tveganjih raka dojk vključuje tudi osebne lastnosti žensk kot so reproduktivni faktorji ali predhodne medicinske diagnoze.

NAMEN IN CILJI

Osnovni namen projekta je omogočiti z dokazi podprto identifikacijo in obravnavo tistih slovenskih žensk, ki so zaradi znanih nevarnostnih dejavnikov bolj ogrožene za rakom dojk. Odločitve o napotitvi na preventivne mamografije v Centre za bolezni dojk oziroma v Ambulanto za genetsko svetovanje bodo tako lažje, predvsem pa na nacionalnem nivoju poenotene. S strokovno organizacijskega vidika je uporabo predlaganega orodja smiselno predpisati tudi v ustreznih smernicah in pravilnikih, zato je ključen del projekta tako tudi priprava strokovnih priporočil za prilagoditev obstoječega Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni in obstoječih nacionalnih Smernic diagnostike in zdravljenja raka dojk. 

Specifični cilji projekta so:

razviti programsko orodje S-IBIS  za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji na podlagi Tyrer-Cuzickovega algoritma in pripraviti navodila za njegovo uporabo v ambulantah;

testirati aplikacijo S-IBIS  v ambulantah in oceniti, kako se uporaba programa vklaplja v obstoječ proces dela ter v kolikšni meri bi uporaba vplivala na nadaljnje postopke obravnave;

oblikovati klinično pot za razvrstitev in obravnavo slovenskih asimptomatskih žensk glede na stopnjo ogroženosti za rakom dojk in sodelovati pri njeni vključitvi v Pravilnik o primarnem zdravstvenem varstvu žensk.

VSEBINA

V algoritem Tyrer-Cuzickovega programa IBIS bomo vključili slovenske populacijske podatke o ogroženosti za rakom dojk in tako razvili novo programsko orodje S-IBIS prilagojeno za določanje individualne ogroženosti za raka dojk v slovenski populaciji. Ključni populacijski podatki bodo pridobljeni iz Registra raka Republike Slovenije. Program S-IBIS bomo preskusili na vzorcu asimptomatskih žensk, ki so mlajše od 50 let in zato niso vključene v državni presejalni program za raka dojk – DORA, so pa po sedanjem Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni razpoznane kot bolj ogrožene in so zato napotene na preventivne preglede v Centre za bolezni dojk oziroma v Ambulanto za onkološko genetsko svetovanje. Ocenili bomo kako se uporaba programa S-IBIS vklaplja v obstoječ proces dela ter v kolikšni meri bi se nadaljnji postopki razlikovali od trenutnih, če bi za oceno individualne ogroženosti uporabljali ocene pridobljene z modeliranjem po Tyrer-Cuzicku. S pomočjo rezultatov pilotnega ocenjevanja individualne ogroženosti za rakom dojk z S-IBIS bomo določili ter stroki in odločevalcem posredovali mejne vrednosti individualne ogroženosti na podlagi katerih bo mogoče asimpotmatske ženske v slovenski populaciji razvrstiti v splošno, zmerno in visoko ogrožene za rakom dojk.

REZULTATI

V predlaganem projektu bomo razvili orodje za izračun individualne ogroženosti za rakom dojk v slovenski populaciji, ki bo dovolj zanesljivo ločevalo med visoko, zmerno in populacijsko ogroženimi asimptomatskimi ženskami. Novo programsko orodje S-IBIS bo vsebovalo podatke o slovenski populacijski ogroženosti za rakom dojk in bo pripravljeno v ustrezni obliki za uporabo v ambulantah na primarnem nivoju. Napisana bodo navodila za namestitev in uporabo S-IBIS, pripravljena pa bodo tudi gradiva za učne delavnice o uporabi S-IBIS. 

Oblikovali bomo klinično pot za zgodnje odkrivanje raka dojk med slovenskimi asimptomatskimi ženskami, ki so bolj ogrožene za raka dojk glede na splošno popuacijo, ter pripravili strokovna priporočila za prilagoditev obstoječega Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni in obstoječih nacionalnih Smernic diagnostike in zdravljenja raka dojk.

UPORABNOST REZULTATOV

Implementacija v projektu razvitega programa in klinične poti v slovenski zdravstveni sistem bo omogočila napotitve asimptomatskih žensk, ki so bolj ogrožene za raka dojk glede na splošno populacijo, na preventivne mamografije oziroma na genetsko svetovanje na nacionalnem nivoju poenoteno. Število nepotrebnih preventivnih intervencij se bo zmanjšalo, hkrati pa se bodo zmanjšale tudi čakalne dobe za upravičene preventivne preglede zmerno in visoko ogroženih žensk.

Podatki o programu so objavljeni na spletni strani SICRIS: Razvoj in implementacija orodja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji.