DNA-specific pattern recognition receptor activation following DNA electroporation - NIH

Nosilec projekta na OI Ljubljana: znan. svet. prof. dr. Maja Čemažar

Namen projekta je ugotoviti ali genska elektrotransfekcija praznega plazmida, gWiz Blank, lahko povzroči povišano izražanje citosolnih DNA senzorjev in citokinov, udeleženih v imunskem odgovoru. Raziskava poteka na treh ravneh; in vitro na celičnih kulturah, in vitro na 3D modelu sferoidov ter in vivo na mišjih tumorskih modelih. Pri raziskavi bomo uporabljamo različne elektroporacijske protokole, poskuse pa izvajamo na različnih celičnih linijah in tumorskih modelih.