Novi pristopi radiosenzibilizacije tumorjev z gensko terapijo

Nosilec projekta: prof. dr. Gregor Serša

 

Namen predlaganega projekta je razvoj novega pristopa genske terapije, ki združuje utišanje endoglina s tehnologijo RNA interference in genski elektroprenos kot dostavno metodo. Antiangiogeno in protitumorsko učinkovitost genske terapije bomo preučevali na eksperimentalnih mišjih tumorskih modelih, ovrednotili pa bomo tudi možnost kombiniranega zdravljenja z gensko terapijo in radioterapijo.

V onkologiji je antiangiogeni genski pristop že uveljavljen, predvsem s ciljanjem VEGF in EGF z uporabo monoklonskih protiteles in majhnih molekul. Z razvojem uporabe genske terapije je možen tudi vnos siRNA ali shRNA molekul, s čimer lahko dosežemo utišanje specifičnih molekul v specifičnem tarčnem tkivu. Molekula endoglin, ki je ko-receptor faktorja TGF-β, je vpletena v angiogenezo tumorjev in s tem predstavlja potencialno tarčo pri zdravljenju tumorjev. V nekaterih raziskavah so že pokazali, da lahko s ciljanjem endoglina dosežemo protitumorski in antiangiogeni učinek na tumorjih, vendar v teh raziskavah niso preučili potenciala genske terapije z uporabo tehnologije RNA interference za utišanje izražanja endoglina. S pripravo plazmida s tkivno specifičnim promotorjem za gen endotelin in z zapisom za shRNA proti endoglinu bi bila lahko genska terapija še bolj specifična in bolj varna. Zato bo namen v predlaganem projektu raziskati terapevtski pristop uporabe elektroporacije kot vnosnega sistema za zdravljenje mišjih tumorskih modelov in učinke na molekularnem in tkivnem nivoju s histološko analizo. Poleg tega bomo spremljali tudi učinek terapije na žilje z metodo dorzalnega okna v realnem času in spremembe v prekrvavitvi tumorjev.

Zaradi potenciala antiangiogenih pristopov za uporabo v kombinaciji z drugimi oblikami terapije bomo preučili tudi možno implementacijo genske terapije proti endoglinu v kombinaciji z obsevanjem tumorja. Preučili bomo učinke enkratnega in večkratnega elektrogenskega prenosa v kombinaciji z bolus obsevanjem tumorja. Ta pristop bo usmerjen na zdravljenje tumorjev v vaskularni fazi rasti, pri čemer bomo spremljali protitumorski učinek in poškodbe normalnega tkiva v obsevanem področju in določili terapevtski indeks kombinirane terapije.

Pričakovani rezultati bodo prispevali k bazičnemu znanju z raziskovanjem nove terapevtske tarče za gensko terapijo kot samostojno ali v kombinaciji z obsevanjem, omogočili pa bi lahko tudi hitro translacijo terapevtskega pristopa v kliniko.

Podatki o programu so objavljeni na spletni strani SICRIS: Novi pristopi radiosenzibilizacije tumorjev z gensko terapijo.