OI Ljubljana
Eng

Literatura

V domačih revijah:

 1. ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna. Obsevalno zdravljenje otrok z rakom. V: MARINČEK GARIĆ, Gordana (ur.). Aktualno! : onkološke teme in dileme : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2016, str. 155-165.

 2. JEREB, Berta. Ozdravljenje raka sámo ni dovolj. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije: Onkološki inštitut: = Institute of Oncology, 2015. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-6185-15-8. ISBN 978-961-6071-88-8.

 3. ŠKODLAR, Borut, JEREB, Berta. Samomor kot pozna posledica zdravljenja raka v otroštvu - vsi trije primeri v Sloveniji. V: JEREB, Berta. Ozdravljenje raka sámo ni dovolj. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije: Onkološki inštitut: = Institute of Oncology, 2015, str. 32-33.

 4. PERKOVIĆ, Jasna, PETRUŠA, Katja, BERLEC, Mojca, ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, JEREB, Berta. Preživetje otrok z nevroblastomom, zdravljenih v Sloveniji v dveh obdobjih = Survival of children with neuroblastoma treated at the Institute of Oncology in Ljubljana in two periods. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], mar. 2014, letn. 83, št. 3, str. 209-216, ilustr.

 5. ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna. Okvara srca zaradi kemoterapije in obsevanja. V: GRIČAR, Marko (ur.). Uporabna kardiologija 2014 : poudarki in nasveti : zbornik predavanj. Ljubljana: Edumedic, 2014, str. 103-105.

 6.  ŠUŠTAR, Nataša, JEREB, Berta, NEUBAUER, David. Mehanizmi radiacijske okvare možganov = Mechanisms of radiation-induced brain injury. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], okt. 2014, letn. 83, št. 10, str. 683-691.

 7. ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, RAKOVEC, Peter, JELENC, Matija, DOLENC-STRAŽAR, Zvezdana, JEREB, Berta. Transplantacija srca 28 let po končanem zdravljenju ne-Hodgkinovega limfoma v otroštvu. Onkologija, ISSN 1408-1741. [Tiskana izd.], dec. 2014, letn. 18, št. 2, str. 113-115, 120, ilustr.

 8. ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, VUJASINOVIĆ, Miroslav, BOC, Marko, JEREB, Berta. Sekundarni maligni tumor debelega črevesja po zdravljenju raka v otroštvu = [Secondary malignant tumour of the colon after childhood cancer treatment - a case report]. V: Šola: tumorji prebavil II, Ljubljana, 15. 11. 2013, (Onkologija (Ljubljana. Tiskana izd.), ISSN 1408-1741, letn. 18, št. 1). Ljubljana: Onkološki inštitut, 2014, letn. 18, št. 1, str. 69-71, 77.

 9. ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, OSOLNIK, Katarina, JEREB, Berta. Prizadetost pljuč in srca po obsevanju ter kemoterapiji Hodgkinove bolezni. Onkologija, ISSN 1408-1741. [Tiskana izd.], jun. 2013, letn. 17, št. 1, str. 70-72, 78.

 10. ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna. Kasne posledice zdravljenja raka. V: KOTNIK, Mojca (ur.). Onkološka zdravstvena nega in onkologija : teoretične in praktične osnove : 2. strokovno izobraževanje, Onkološki inštitut Ljubljana, 6., 14. in 27. marec 2013. Ljubljana: Onkološki inštitut, Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe, 2013, str. 153-162.

 11. ŠKODLAR, Borut, JEREB, Berta. Samomor kot pozna posledica zdravljenja raka v otroštvu : vsi trije primeri v Sloveniji. Onkologija, ISSN 1408-1741. [Tiskana izd.], dec. 2013, letn. 17, št. 2, str. 147-148, 158.

 12. JEREB, Berta. Ali sme zdravnik, ki je v otroštvu preživel raka, postati radiolog?. Isis, ISSN 1318-0193, jul. 2012, leto 21, št. 7, str. 21-22.

 13. BLATNIK, Olga, BOROVŠAK, Jurij Miloš, JEREB, Berta. Samo ozdravljenje ni dovolj. Onkologija, ISSN 1408-1741. [Tiskana izd.], jun. 2012, letn. 16, št. 1, str. 52-54, 57, ilustr.

 14. ČIŽEK-SAJKO, Mojca, SAJKO, Uršula Julija, JEREB, Berta. Samomori med osebami, zbolelimi za levkemijo v otroštvu, v Sloveniji. Onkologija, ISSN 1408-1741. [Tiskana izd.], dec. 2012, letn. 16, št. 2, str. 71-73, 112.

 15. KOCJAN, Tomaž, ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, JEREB, Berta. Addisonska kriza pri bolnici z neprepoznanim panhipopituitarizmom po obsevanju atipičnega meningeoma. Onkologija, ISSN 1408-1741. [Tiskana izd.], dec. 2011, letn. 15, št. 2, str. 136-138.

 16. ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna. Pozne posledice zdravljenja raka v otroštvu. V: MATOS, Erika (ur.), BOC, Marko (ur.). 7. dnevi internistične onkologije, Onkološki inštitut Ljubljana, 11. in 12. november 2011. Ljubljana: Onkološki inštitut, Sektor za internistično onkologijo: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za internistično onkologijo, 2011, str. 27-43.

 17. RAKOVEC, Peter, ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, LATIFIĆ-JASNIČ, Dunja, JEREB, Berta. Prizadetost srca po obsevanju in kemoterapiji Hodgkinove bolezni : (opis primera). Onkologija, ISSN 1408-1741. [Tiskana izd.], jun. 2011, letn. 15, št. 1, str. 59-60.

 18.  BALAŽIC, Jože, VOGRIN, Andrej, JEREB, Berta. Primer pozne smrti po zdravljenju meduloblastoma. Onkologija, ISSN 1408-1741. [Tiskana izd.], jun. 2010, leto 14, št. 1, str. 73-75, ilustr.

 19.  ŠOŠTARIČ PODLESNIK, Marija, ROŠ-OPAŠKAR, Tanja, JEREB, Berta. Primer bolnika z nevrološkimi simptomi 11 let po zdravljenju karcinoma testisa. Onkologija, ISSN 1408-1741. [Tiskana izd.], dec. 2010, leto 14, št. 2, str. 161-162.

 20. JEREB, Berta, KORENJAK, Roman. Primer bolnice s sekundarnim tumorjem : eden od 82 primerov, ki smo jih doslej registrirali med našimi ozdravljenimi od raka v otroštvu. Onkologija, ISSN 1408-1741. [Tiskana izd.], 2009, letn. 13, št. 1, str. 58-59.

 21. KVEDER, Radoslav, TERČELJ-ZORMAN, Marjeta, JEREB, Berta. Primer poznih posledic zdravljenja Hodgkinove bolezni v otroštvu. Onkologija, ISSN 1408-1741. [Tiskana izd.], dec. 2009, leto 13, št. 2, str. 137-140, graf. prikazi.

 22. BRATANIČ, Nevenka, URŠIČ-BRATINA, Nataša, ŽERJAV-TANŠEK, Mojca, JAZBEC, Janez, ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, KRŽIŠNIK, Ciril, BATTELINO, Tadej. Final height and body mass index after treatment for childhood acute lymphoblastic leukemia : Končna višina in indeks telesne mase pri bolnikih, zdravljenih zaradi akutne limfoblastne levkemije v otroštvu. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2006, letn. 75, št. 3, str. 145-150.

 23. JEREB, Berta. Dolgoročni pogled na posledice raka v mladosti. Onkologija (Ljubl.), 2006, letn. 10, št. 2, str. 72-74.

 24. JEREB, Berta. Rak pri otrocih. Med. razgl. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1993, letn. 32, št. 2, str. 331-339.

 25. VELENŠEK PRESTOR, Veronika, MAZIĆ, Uroš, RAKOVEC, Peter, DEMŠAR, D., KRŽIŠNIK, Ciril, JEREB, Berta, BENEDIK-DOLNIČAR, Majda, ANŽIČ, Jožica. Okvara srca po zdravljenju raka v otroštvu. Onkologija (Ljubl.), dec. 2006, leto 10, št. 2, str. 81-84.

 26. VELENŠEK PRESTOR, Veronika, RAKOVEC, Peter, KOŽELJ, Mirta, JEREB, Berta, KRŽIŠNIK, Ciril. Pomen sledenja srčne funkcije pri mladostnikih, zdravljenih z antraciklini zaradi raka v otroštvu = Importance of follow up of cardiac function after treatment with anthracyclines for cancer in childhood. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], julij-avgust 2000, letn. 69, št. 7/8, str. 499-504.

 27. ZADRAVEC ZALETEL Lorna. Kasne posledice po zdravljenju raka v otroštvu. V: Grabljevec Klemen (ur.), Žgajnar Janez (ur.), Novaković Srdjan (ur.), Zakotnik Branko (ur.). 20. onkološki vikend, Laško, 25. in 26. maj 2007. Rehabilitacija po zdravljenju raka : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut: Inštitut RS za rehabilitacijo: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2007, str. 39-48.

 28. ZADRAVEC ZALETEL Lorna. Pozne okvare žlez z notranjim izločanjem. V: Štabuc Borut (ur.), Primic-Žakelj, Maja (ur.), Zdešar, Amalija (ur.). Rak pri otrocih in mladostnikih. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2006, str. 76-85. [COBISS.SI-ID 411259]

 29. ZADRAVEC ZALETEL Lorna. Sledenje kasnih posledic zdravljenja raka pri otrocih. V: JEREB, Berta (ur.). Rak pri otrocih : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 1998, str. 67-73.

 30. ZADRAVEC ZALETEL Lorna. Življenje v odraslosti po preživetju raka v otroštvu. V: Mlakar-Mastnak, Denis (ur.), Logonder, Mira (ur.). Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2009, str. 157-167. [COBISS.SI-ID 727419]

 31. ZADRAVEC ZALETEL, Lorna, Bratanič Nevenka. Pozne posledice na ščitnici po zdravljenju raka v otroštvu. V: Lindtner, Jurij (ur.), Štabuc, Borut (ur.), Žgajnar, Janez (ur.), Zakotnik, Branko (ur.), Škrk, Janez (ur.), Marolt, Franci-Stanko (ur.), Budihna, Marjan (ur.). Pljučni rak. Rak ščitnice : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 1998, str. 118-128. [COBISS.SI-ID 9650649]

 32. ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, BRATANIČ, Nevenka, JEREB, Berta. Delovanje spolnih žlez po zdravljenju levkemije v otroštvu. V: BEŠIĆ, Nikola (ur.), ANDERLUH, Franc (ur.), BENEDIK, Jernej (ur.), FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana (ur.), GAŠLJEVIĆ, Gordana (ur.), MAROLT, Franci-Stanko (ur.), NOVAKOVIĆ, Srdjan (ur.), OBLAK, Irena (ur.), STROJAN, Primož (ur.), PETRIČ, Primož (ur.), ZAKOTNIK, Branko (ur.), ŽGAJNAR, Janez (ur.). Novosti v onkologiji in smernice za obravnavo bolnic z rakom dojk in bolnikov z malignim melanomom : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2004, str. 165.

V tujih revijah:

 1. Lars Hjorth, Riccardo Haupt, Roderick Skinner, et al, on behalf of the PanCare Network. Survivorship after childhood cancer: PanCare: A European Network to promote optimal long-term care. European Journal of Cancer (2015) 51, 1203- 1211.

 2. Jasenka Gugic, Lorna Zadravec Zaletel, Irena Oblak. Treatment-related cardiovascular toxicity in long-term survivors of testicular cancer. Radiol Oncol 2016 doi:10.1515/raon-2016-0021.

 3. TERČELJ-ZORMAN, Marjeta, ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, JEREB, Berta. Late pulmonary sequelae after treatment of childhood cancer. Paediatrics today, ISSN 1840-2968, 2014, vol. 10, no. 2, str. 104-111.

 4. JEREB, Berta. The little knights. Los Gatos: Smashwords, 2013. http://www.smashwords.com/books/view/295588.

 5.  ČIŽEK-SAJKO, Mojca, ČIŽEK, Niko, JEREB, Berta. Suicide among childhood cancer survivors in Slovenia. Acta Medica Academica, ISSN 1840-1848, 2012, vol. 41, iss. 2, str. 154-160,

 6.  ERMAN, Nuša, TODOROVSKI, Ljupčo, JEREB, Berta. Late somatic sequelae after treatment of childhood cancer in Slovenia. BMC research notes, ISSN 1756-0500, May 2012, vol. 5, no. 254, str. [1-19].

 7. ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, TODOROVSKI, Ljupčo, JEREB, Berta. Hypogonadism after childhood cancer treatment. V: DUBEY, Raghvendra K. (ur.). Sex hormones. Rijeka: InTech, 2012, str. 161-196.

 8.  KORENJAK, Roman, ČIŽEK-SAJKO, Mojca, JEREB, Berta. Psychosocial status of childhood cancer survivors who develop one or more secondary malignancies. Acta Medica Academica, ISSN 1840-1848, 2011, vol. 40, no. 2, str. 140-151.

 9.  VODUŠEK, Ana Lina, NOVAKOVIĆ, Srdjan, STEGEL, Vida, JEREB, Berta. Genotyping of BRCA1, BRCA2, p53, CDKN2A, MLH1 and MSH2 genes in a male patient with secondary breast cancer. Radiology and oncology, ISSN 1318-2099. [Print ed.], 2011, vol. 45, no. 4, str. 296-299, V.

 10.  ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, BRATANIČ, Nevenka, JEREB, Berta. Gonadal function in patients treated for Hodgkin's disease in childhood. Radiology and oncology, ISSN 1318-2099. [Print ed.], 2010, vol. 44, no. 3, str. 187-193,

 11.  JEREB, Berta. Kasne posljedice liječenja malignih tumora u djetinjstvu = [Late effects of treatment of childhood cancer]. Paediatria Croatica, ISSN 1330-1403, 2009, vol. 53, no. 4, str. 285-288.

 12. ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, TERČELJ-ZORMAN, Marjeta, JEREB, Berta. Učestalost kasnih plućnih komplikacija poslije liječenja malignog tumora u djetinjstvu u Sloveniji = [The frequency of late pulmonary complications after treatment of malignant tumors in childhood in Slovenia]. Paediatria Croatica, ISSN 1330-1403, 2009, vol. 53, no. 4, str. 289-292.

 13.  KAVALAR, Rajko, POHAR-MARINŠEK, Živa, JEREB, Berta, ČAGRAN, Branka, GOLOUH, Rastko. Prognostic value of immunohistochemistry in the Ewing's sarcoma family of tumors. Medical Science Monitor, ISSN 1234-1010, 2009, vol. 15, no. 8, str. CR442-CR452.

 14.  POHAR PERME, Maja, JEREB, Berta. Trends in survival after childhood cancer in Slovenia between 1957 and 2007. Pediatric hematology and oncology, ISSN 0888-0018, 2009, vol. 26, no. 1/4, str. 275-286,

 15.  BALAŽIC, Jože, FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana, JEREB, Berta. Cardiac death 25 years after succesfull treatment for Hodgkin's disease : case report. V: BALAŽIC, Jože (ur.). Proceedings of the 17th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Panonia, Portorož, Slovenia, May 7-10, 2008, (Forensic Science International Supplement Series, ISSN 1875-1741, vol. 1, iss. 1). [Shannon]: Elsevier, 2009, str. 43-45.

 16. Jazbec, J. Todorovski, L. & Jereb B. (2007). Classification tree analysis of second neoplasms in survivors of childhood cancer. BMC Cancer, Vol. 7, No. 7: 27.

 17. JAZBEC, Janez, EĆIMOVIĆ, Patricija, JEREB, Berta. Second neoplasms after treatment of childhood cancer in Slovenia. Pediatric blood & cancer. [Print ed.], 2004, letn. 42, št. 7, str. 574-581

 18. Jereb Berta, ZADRAVEC ZALETEL Lorna. Praćenje komplikacija liječenja kod onkoloških bolesnika. V: Nakić Melita (ur.), Ćepulić Mladen (ur.), Stepan Jasminka (ur.). Solidni maligni tumori dječje dobi : odabir terapije uvjetovan čimbenicima rizika. Zagreb: Medicinski fakultet: Klinika za dječje bolesti Zagreb, Referentni centar za solidne tumore dječje dobi, [2008], str. 146-154.

 19. Jereb, B. (2000). Model for long-term follow-up of survivors of childhood cancer. Med Pediatr Oncol., Vol. 34, No 4:256-8.

 20. JEREB, Berta, KORENJAK, Roman, KRŽIŠNIK, Ciril, PETRIČ-GRABNAR, Gabrijela, ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, ANŽIČ, Jožica, STARE, Janez. Late sequelae in children treated for brain tumors and leukemia. Acta oncol., 1994, let. 33, št. 2, str. 159-164.

 21. JEREB, Berta. Kasne posljedice liječenja malignih tumora u djetinjstvu = [Late effects of treatment of childhood cancer]. Paediatria Croatica, 2009, vol. 53, no. 4, str. 285-288.

 22. Macedoni-Lukšič, M., Jereb, B. & Todorovski, L. (2003). Long-term sequelae inchildren treated for brain tumors: impairments, disability and handicap. Pediatr Hematol and Oncol, Vol. 20, No. 2: 89-101.

 23. MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, JEREB, Berta, TODOROVSKI, Ljupčo. Long-term sequelae in children treated for brain tumors : impairments, disability, and handicap. Pediatr. hematol. oncol., 2003, vol. 20, str. 89-101.

 24. POHAR PERME, Maja, JEREB, Berta. Trends in survival after childhood cancer in Slovenia between 1957 and 2007. Pediatr. hematol. oncol., 2009, vol. 26, no. 1/4, str. 275-286

 25. STROJAN, Primož, PETRIČ-GRABNAR, Gabrijela, ŽUPANČIČ, Nežika, JEREB, Berta. Concomitant chemoradiotherapy for incompletely resected supratentorial low-grde astrocytoma in children : preliminary report. Med. pediatr. oncol., 1999, letn. 32, št. 2, str. 112-116.

 26. STROJAN, Primož, PETRIČ-GRABNAR, Gabrijela, ŽUPANČIČ, Nežika, JEREB, Berta. Concomitant chemoradiotherapy for incompletely resected supratentorial low-grde astrocytoma in children : preliminary report. Med. pediatr. oncol., 1999, letn. 32, št. 2, str. 112-116.

 27. Velensek, V., Mazic, U., Krzisnik, C., Demšar, D., Jazbec, J. & Jereb, B. (2008). Cardiac damage after treatment of childhood cancer: A long-term follow-up. BMC Cancer, Vol 8:141-148.

 28. VELENŠEK PRESTOR, Veronika, RAKOVEC, Peter, KOŽELJ, Mirta, JEREB, Berta. Late cardiac damage of anthracycline therapy for acute lymphoblastic leukemiain childhood. Pediatr. hematol. oncol., 2000, letn. 17, št. 7, str. 527-540. [COBISS.SI-ID 13166297]

 29. Zaletel, LZ., Bratanic, N. & Jereb, B.(2004). Gonadal function in patients treated for leukemia in childhood.Leuk Lymphoma, Vol. 45, No. 9:1797-802.

 30. Zaletel, LZ., Bratanic, N. & Jereb, B.(2010). Gonadal function in patients treated for Hodgkin's disease in childhood. Radiol. Oncol., Vol. 44, No 3:187-193.

 31. ZADRAVEC ZALETEL Lorna, Terčelj-Zorman Marjeta, Jereb Berta. Učestalost kasnih plućnih komplikacija poslije liječenja malignog tumora u djetinjstvu u Sloveniji. Paediatr. Croat., Suppl., 2009, vol. 53, No 4, str. 289-292.

 32. ZADRAVEC ZALETEL, Lorna, Bratanič Nevenka, Jereb Berta. Hipogonadizam poslije liječenja raka u djetinjstvu. Paediatr. Croat., Suppl., 2007, vol. 51, suppl. 2, str. 132-133. [COBISS.SI-ID 544635]

 33. ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, BRATANIČ, Nevenka. Hipogonadizem po zdravljenju raka v otroštvu. Onkologija (Ljubl.), 2006, leto 10, št. 2, str. 85-91.

V tujih revijah:

 1. Jazbec, J. Todorovski, L. & Jereb B. (2007). Classification tree analysis of second neoplasms in survivors of childhood cancer. BMC Cancer, Vol. 7, No. 7: 27.
 2. JAZBEC, Janez, EĆIMOVIĆ, Patricija, JEREB, Berta. Second neoplasms after treatment of childhood cancer in Slovenia. Pediatric blood & cancer. [Print ed.], 2004, letn. 42, št. 7, str. 574-581
 3. Jereb Berta, ZADRAVEC ZALETEL Lorna. Praćenje komplikacija liječenja kod onkoloških bolesnika. V: Nakić Melita (ur.), Ćepulić Mladen (ur.), Stepan Jasminka (ur.). Solidni maligni tumori dječje dobi : odabir terapije uvjetovan čimbenicima rizika. Zagreb: Medicinski fakultet: Klinika za dječje bolesti Zagreb, Referentni centar za solidne tumore dječje dobi, [2008], str. 146-154.
 4. Jereb, B. (2000). Model for long-term follow-up of survivors of childhood cancer. Med Pediatr Oncol., Vol. 34, No 4:256-8.
 5. JEREB, Berta, KORENJAK, Roman, KRŽIŠNIK, Ciril, PETRIČ-GRABNAR, Gabrijela, ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, ANŽIČ, Jožica, STARE, Janez. Late sequelae in children treated for brain tumors and leukemia. Acta oncol., 1994, let. 33, št. 2, str. 159-164.
 6. JEREB, Berta. Kasne posljedice liječenja malignih tumora u djetinjstvu = [Late effects of treatment of childhood cancer]. Paediatria Croatica, 2009, vol. 53, no. 4, str. 285-288.
 7. Macedoni-Lukšič, M., Jereb, B. & Todorovski, L. (2003). Long-term sequelae inchildren treated for brain tumors: impairments, disability and handicap. Pediatr Hematol and Oncol, Vol. 20, No. 2: 89-101.
 8. MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, JEREB, Berta, TODOROVSKI, Ljupčo. Long-term sequelae in children treated for brain tumors : impairments, disability, and handicap. Pediatr. hematol. oncol., 2003, vol. 20, str. 89-101.
 9. POHAR PERME, Maja, JEREB, Berta. Trends in survival after childhood cancer in Slovenia between 1957 and 2007. Pediatr. hematol. oncol., 2009, vol. 26, no. 1/4, str. 275-286
 10. STROJAN, Primož, PETRIČ-GRABNAR, Gabrijela, ŽUPANČIČ, Nežika, JEREB, Berta. Concomitant chemoradiotherapy for incompletely resected supratentorial low-grde astrocytoma in children : preliminary report. Med. pediatr. oncol., 1999, letn. 32, št. 2, str. 112-116.
 11. STROJAN, Primož, PETRIČ-GRABNAR, Gabrijela, ŽUPANČIČ, Nežika, JEREB, Berta. Concomitant chemoradiotherapy for incompletely resected supratentorial low-grde astrocytoma in children : preliminary report. Med. pediatr. oncol., 1999, letn. 32, št. 2, str. 112-116.
 12. Velensek, V., Mazic, U., Krzisnik, C., Demšar, D., Jazbec, J. & Jereb, B. (2008). Cardiac damage after treatment of childhood cancer: A long-term follow-up. BMC Cancer, Vol 8:141-148.
 13. VELENŠEK PRESTOR, Veronika, RAKOVEC, Peter, KOŽELJ, Mirta, JEREB, Berta. Late cardiac damage of anthracycline therapy for acute lymphoblastic leukemiain childhood. Pediatr. hematol. oncol., 2000, letn. 17, št. 7, str. 527-540. [COBISS.SI-ID 13166297]
 14. Zaletel, LZ., Bratanic, N. & Jereb, B.(2004). Gonadal function in patients treated for leukemia in childhood.Leuk Lymphoma, Vol. 45, No. 9:1797-802.
 15. Zaletel, LZ., Bratanic, N. & Jereb, B.(2010). Gonadal function in patients treated for Hodgkin's disease in childhood. Radiol. Oncol., Vol. 44, No 3:187-193.
 16. ZADRAVEC ZALETEL Lorna, Terčelj-Zorman Marjeta, Jereb Berta. Učestalost kasnih plućnih komplikacija poslije liječenja malignog tumora u djetinjstvu u Sloveniji. Paediatr. Croat., Suppl., 2009, vol. 53, No 4, str. 289-292.
 17. ZADRAVEC ZALETEL, Lorna, Bratanič Nevenka, Jereb Berta. Hipogonadizam poslije liječenja raka u djetinjstvu. Paediatr. Croat., Suppl., 2007, vol. 51, suppl. 2, str. 132-133. [COBISS.SI-ID 544635]
 18. ZADRAVEC-ZALETEL, Lorna, BRATANIČ, Nevenka. Hipogonadizem po zdravljenju raka v otroštvu. Onkologija (Ljubl.), 2006, leto 10, št. 2, str. 85-91.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava