OI Ljubljana
Eng

Člani Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana so se na 7. seji seznanili z odstopom generalnega direktorja Andraža Jaklja

V četrtek, 4. julija 2024, je potekala 7. seja Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na kateri so se člani seznanili z odstopom generalnega direktorja Andraža Jaklja z dnem 31. 8. 2024. Člani Sveta OI so potrdili tudi zapisnik 3. korespondenčne seje, ki je potekala od 17. do 18. 6. 2024 in na kateri so člani za prokuristko OI imenovali Zlato Štiblar Kisić. V nadaljevanju so se člani Sveta OI med drugim seznanili še z revizijskim poročilom za leto 2023 in s poročilom o finančnem poslovanju OI v prvih mesecih letošnjega leta.

Generalni direktor OI Andraž Jakelj je v torek, 2. 7. 2024, predsedniku Sveta OI Tomažu Slani posredoval odstopno izjavo z mesta generalnega direktorja z dnem 31. 8. 2024. Ob tem je povedal, da je OI osrednja terciarna ustanova za zdravljenje raka v Sloveniji, ki  zagotavlja vse potrebne zdravstvene storitve in posluje pozitivno. Opozoril je na spremenjen način obračunavanja zdravstvenih storitev, ki za OI predstavljajo kar 3,5 mio eur manj na letni ravni. Izpostavil je tudi veliko prostorsko stisko inštituta in poudaril, da OI izvaja vse potrebne aktivnosti v zvezi z nadgradnjo stavbe H in gradnjo nove stavbe R, ima potrjeno investicijsko dokumentacijo, ki zagotavlja proračunska sredstva za izvedbo, in pravnomočno gradbeno dovoljenje. OI izvaja tudi aktivnosti na področju protonskega centra, v zvezi s tem je OI zagotovil projektno nalogo, dokument identifikacije investicijskega projekta in SWOT analizo za vrednotenje lokacij za njegovo umestitev. Vsa dokumentacija je bila posredovana v pregled in potrditev na Ministrstvo za zdravje. Andraž Jakelj se je zahvalil vsem zaposlenim, ki tvorno in pozitivno sodelujejo v zgodbi OI in zavzeto ter profesionalno opravljajo svoje poslanstvo. Predsednik Sveta Oi Tomaž Slana je ob tem povedal: '' V torek, 2. 7. 2024, sem prejel odstopno izjavo g. Andraža Jaklja, generalnega direktorja OI. V njej me je seznanil, da s 31.8.2024 zaključuje delo na Onkološkem inštitutu Ljubljana in se tako »odpravlja na pot novim izzivom naproti, opolnomočen z novimi izkušnjami«. Svet zavoda OI bo čimprej začel s postopki za objavo javnega razpisa za imenovanje novega generalnega direktorja OI Lj. G. Jaklju se v imenu vseh članov sveta zavoda iskreno zahvaljujem za njegovo predano delo in profesionalen odnos do zaposlenih in sveta zavoda. Zagotavljam, da bomo vsi v nadaljevanju skrbeli, da Onkološki inštitut ostane priznana zdravstvena ustanova z dolgoletno tradicijo in visokim ugledom, ki deluje kot osrednja referenčna točka za onkološko obravnavo na območju celotne Slovenije. Vloga OI Lj v skrbi za zdravje prebivalcev je izjemnega pomena, saj zagotavlja najvišjo raven zdravstvene oskrbe, raziskav in izobraževanja na področju onkologije.''

Člani Sveta OI za prokuristko OI imenovali Zlato Štiblar Kisić 
Člani Sveta OI so potrdili zapisnik 3. korespondenčne seje, ki je potekala od 17. do 18. 6. 2024 in na kateri so za prokuristko OI imenovali Zlato Štiblar Kisić. Prokuristka je bila imenovana za nedoločen čas in zastopa zavod skupaj z direktorjem zavoda. Vlada RS je na seji dne 19. 6. 2024 podala soglasje k podelitvi prokure, ki je začelo veljati s 24. 6. 2024. 

OI dosledno sledi navodilom o dopustnih čakalnih vrstah
Člani Sveta OI so se seznanili z rednim poročilom o čakalnih dobah. OI dosledno sledi navodilom o dopustnih čakalnih vrstah in si prizadeva, da pri onkoloških bolnikih za potrjene vrste zdravstvenih storitev (v nadaljevanju VZS), ki so po sklepu Razširjenega strokovnega kolegija za onkologijo prvi, kontrolni in konziliarni onkološki pregled, nima nedopustnih čakalnih dob. Stanje je tudi v maju in juniju 2024 nespremenjeno kljub poteku zdravniške stavke. Povečala se je čakalna doba za operacije benignih sprememb ščitnice, ki pa so benigne in je zato to tudi znotraj dopustnega.

Revizijsko poročilo in poročilo o povečanem obsegu dela in nadurah
Svet OI se je seznanil s poročilom o izvedbi redne notranje revizije za leto 2023 in z revizijskimi ugotovitvami in priporočili za ukrepanje, ter s poročilom o povečanem obsegu dela in nadurah. Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti je bila notranja revizija za leto 2023 izvedena v skladu z letnim načrtom revizije. Notranja revizija se je izvedla v obdobju od 1. 4. do 31. 5. 2024, obsegala pa je zdravstveno dejavnost, upravičenost do izplačila povečanega obsega dela in kadrovsko službo. V skladu z revizorjevimi priporočili je bilo izdelano tudi odzivno poročilo.

Pozitivno poslovanje OI v prvih mesecih 2024
Svet OI se je seznanil s poročilom o finančnem poslovanju inštituta. V obdobju od januarja do maja 2024 OI izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 482.879 EUR. Na javni službi v enakem obdobju OI izkazuje presežek prihodkov v višini 297.5574 EUR, medtem ko na trgu OI izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 185.305 EUR. 

Poročilo o izvajanju posebnih programov za skrajševanje čakalnih dob 
Svet OI se je seznanil s poročilom o izvajanju posebnih programov za skrajševanje čakalnih dob v obdobju od 18. 3. 2024 do 17. 6. 2024.  OI že od leta 2020 izvaja posebne programe CT in MR na Oddelku za radiologijo in PET/CT na Oddelku za nuklearno medicino, saj je lahko le na tak način dokaj uspešno obvladoval čakalne dobe za CT- in MR-preiskave ter preprečeval daljšanje kritičnih čakalnih dob za preiskave PET/CT. OI navedene storitve zagotavlja za onkološke bolnike, saj je tovrstna diagnostika ključna pri diagnosticiranju in spremljanju onkološke bolezni ter nujna za oceno učinkovitosti zdravljenja. Na podlagi sklepa o posebnih programih Ministrstva za zdravje št. 172-1/2024/30 z dne 28. 2. 2024 je kot poseben program dopustno izvajati Nacionalni prioritetni program (v nadaljevanju NPP) za programe z nedopustno čakajočimi pacienti, izkazanimi na dan 1. 1. 2024. Zaradi naraščajočega števila napotitev na CT- in MR-preiskave OI z velikimi napori skuša ohraniti sprejemljivo dolge čakalne dobe. Ob tem se sooča s kadrovskimi izzivi, predvsem med radiologi, kar otežuje prizadevanja za obvladovanje povečanega števila preiskav. Dodatne težave nastajajo pri zagotavljanju terminov za MR-preiskave, saj sta oba MR-aparata polno zasedena. Z izvajanjem posebnih programov je OI v obdobju od 18. marca 2024 do 17. junija 2024 uspel znižati čakalne dobe s stopnjo nujnosti »zelo hitro«.

Plačilo komunalnega prispevka za novogradnjo objekta R in nadzidavo stavbe H
Svet OI redno obravnava poročilo o investiciji novogradnje objekta R (stolpič) in nadzidave stavbe H, z izvedbo katere se bo delno rešila pereča prostorska stiska OI. V lanskem letu je bil dne 23. 5. 2023 na 5. korespondenčni seji sprejet sklep o plačilu takrat odmerjenega komunalnega prispevka v višini 598.131,40 EUR, ki je bil dne 26. 5. 2023 plačan s strani OI. V času izdelave  projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) so nastale spremembe, zaradi katerih je potrebno pridobiti spremembo izdanega gradbenega dovoljenja za ta projekt.  25.  aprila 2024 je bila zato vložena vloga za spremembo gradbenega dovoljenja. S strani Mestne občine Ljubljana je bila nato dne 3. 6. 2024 izdana Odločba, s katero se zavezancu Ministrstvu za zdravje (MZ) oz. Onkološkemu inštitutu Ljubljana (OI) za novogradnjo – prizidavo objekta R odmeri komunalni prispevek v višini 19.157,25 EUR, ki predstavlja obveznost plačila za zavezanca pred izdajo spremembe gradbenega dovoljenja. Pridobitev pravnomočnosti spremembe gradbenega dovoljenja je bistvenega pomena za nadaljevanje investicije. Vodja projekta na Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pri ministrstvu za zdravje ga. Mojca Hren Zupančič je OI dne 12. 6. 2024 obvestila, da plačilo iz sredstev Ministrstva za zdravje UNKIZ ni možno, saj do tega dne investicija še ni uvrščena v Načrt razvojnih programov. Zaradi navedenega je OI predlagal, da svet OI poda soglasje, da OI plača komunalni prispevek, kar je Svet tudi potrdil na seji. 

Svet OI podprl predlog OI za dopolnitev Zakona o zdravstveni dejavnost 
Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti je prinesel pozitivne spremembe na področju raziskovanja, vendar OI ugotavlja, da nekatere rešitve niso izvedljive v javnih zdravstvenih zavodih. Ker je določene delovnopravne pogoje za raziskovalno delo mogoče uporabiti le v javnih raziskovalnih organizacijah, so javni terciarni zdravstveni zavodi v podrejenem položaju glede izvajanja in nagrajevanja znanstveno raziskovalnega dela. Gre za možnosti sklepanja pogodb o dopolnilnem delu z matičnim delodajalcem in plačila raziskovalcem izven okvirov plačnega sistema v javnem sektorju. OI meni, da bi bilo potrebno izenačiti pogoje, saj raziskovalno delo v javnih zdravstvenih zavodih pomembno prispeva k znanosti tako v Sloveniji kot mednarodno. OI je v zadnjih letih povečal raziskovalno delo na domačem in mednarodnem področju, vendar zaradi neenakih pogojev obstaja tveganje za odhode raziskovalcev iz zdravstvenih zavodov v raziskovalne ustanove, kar bi negativno vplivalo na razvoj medicinskega raziskovanja. Zato je OI aprila 2024 na Ministrstvo za zdravje podal pobudo za dopolnitev Zakona o zdravstveni dejavnosti, da bi izenačili pogoje za raziskovalno delo v javnih zdravstvenih zavodih z možnostmi, ki jih ponuja Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Predlog je podprla tudi Zdravniška zbornica Slovenije. Svet OI je podprl predlog OI za dopolnitev Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bi uredil delo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki opravljajo poleg svojega osnovnega poklica tudi raziskovalno delo, in se ob tem seznanil s poročilom o raziskovalni in izobraževalni dejavnosti na OI za leto 2023 in poročilom o delnih zaposlitvah na OI. 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava