OI Ljubljana
Eng

Poslovni rezultati

Predstavitev poslovnih rezultatov Onkološkega inštituta Ljubljana za leto 2013

Višina vseh prihodkov v letu 2013  87.414.065 EUR
Prihodki od zdravstvenih storitev

     85.480.280 EUR

Drugi prihodki iz javnih sredstev       1.192.852 EUR
Ostala realizacija          597.063 EUR
Prihodki od financiranja              2.461 EUR
Drugi prihodki            71.049 EUR
Prevrednotovalni prihodki            70.360 EUR
Višina vseh odhodkov v letu 2013   86.921.156 EUR
Stroški materiala

      39.486.281 EUR

Stroški storitev      11.316.661 EUR
Amortizacija        4.384.587 EUR
Stroški dela      31.388.287 EUR
Drugi stroški           332.895 EUR
Odhodki financiranja                  817 EUR
Drugi odhodki               2.089 EUR
Prevrednotovalni odhodki               9.540 EUR
Poslovni rezultat         492.909 EUR

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana