OI Ljubljana
Eng

Onkologija : strokovno-znanstveni časopis za zdravnike

ISSN 1408-1741 (tiskana izdaja)
ISSN 1581-3215 (spletna, odprtodostopna izdaja)

Ustanovitelj in izdajatelj: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

 

I. Namen in cilji

Revija Onkologija je bila ustanovljena leta 1997.  Izhaja dvakrat letno (junij, december).

Revija objavlja izvirne in pregledne znanstvene in strokovne članke, predstavitve kliničnih primerov, poročila ter klinične smernice v slovenskem jeziku. Naslovi, povzetki in ključne besede prispevkov so prevedeni v angleščino. Revija je dvojno slepo recenzirana. Za svoje uredniško delo in odprtodostopno publiciranje uporablja programsko opremo Open Journal System (OJS).

Namenjena je hitremu pretoku znanja v vsakdanjo onkološko prakso. Kot multidisciplinaren časopis teoretično in praktično obravnava različna področja onkologije, zlasti primarno in sekundarno preventivo malignih tumorjev, njihovo zgodnje odkrivanje ter zdravljenje, rehabilitacijo in paliacijo pri onkoloških bolnikih, pa tudi socialne in etične probleme.

S strokovno pregledanimi prispevki revija ozavešča klinične zdravnike in jih seznanja z najnovejšimi informacijami in glavnimi smernicami razvoja njihove stroke. Tako omogoča globlje razumevanje in boljšo prakso na ravni vsakodnevnega strokovnega zdravniškega dela. Z izdajo člankov v slovenskem jeziku ima revija ključno vlogo pri razvoju in bogatitvi slovenske medicinske terminologije.

Uredniška politika revije pri svojem delu sledi priporočilom in standardom, ki so jih izdali Mednarodna organizacija urednikov medicinskih časopisov (ICMJE), Odbor za etiko objavljanja (COPE), Odbor za etiko objavljanja Mednarodnega združenja urednikov medicinskih revij (WAME) in Zveza znanstvenih založnikov z odprtim dostopom v sodelovanju z Odborom odprtodostopnih revij (DOAJ), COPE in WAME.

Revija Onkologija je odprtodostopna revija in izhaja v skladu s pogoji licence Creative Commons Attribution CC-BY 4.0. V skladu z Budimpeško pobudo za omogočanje odprtega dostopa (BOAI) so članki z dnem objave brezplačno dostopni na njeni spletni strani (spletni arhiv) ter trajno arhivirani v Digitalnem repozitoriju raziskovalnih organizacij Slovenije (DIRROS) in repozitoriju Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si). Z omogočanjem brezplačnega odprtega dostopa do celotnih besedil revija spodbuja prosto dostopnost raziskav in pospešuje globalno izmenjavo znanja.

Revija izhaja v nakladi 4.000 izvodov.

  

II. Arhiv revije

Povezava na spletni arhiv od letn. 1, št. 1 (1997) dalje

Odprto dostopna revija pod pogoji licence Creative Commons Attribution CC BY 4.0
Prispevki s prevedenimi angleškimi naslovi in povzetki od letn. 12, št. 2 (2008) dalje

  

III. Uredništvo in uredniški odbor

Glavna urednica
izr. prof. dr. Vaneja VELENIK, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

Uredniki
doc. dr. Jasna BUT HADŽIČ, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
David OŽURA, univ. dipl. fil. in soc. kult., Onkološki inštitut Ljubljana
izr. prof. dr. Vesna ZADNIK, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

Uredniški odbor
Nina BOC, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
prof. dr. Maja ČEMAŽAR, univ. dipl. biol., Onkološki inštitut Ljubljana
doc. dr. Cvetka GRAŠIČ KUHAR, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
dr. Jasenka GUGIĆ, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
izr. prof. dr. Veronika KLOBOVES-PREVODNIK, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
doc. dr. Viljem KOVAČ, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
izr. prof. dr. Janja OCVIRK, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
doc. dr. Barbara PERIĆ, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
doc. dr. Gašper PILKO, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
asist. dr. Ivica RATOŠA, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana
prof. dr. Primož STROJAN, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

Naslov uredništva
Onkološki inštitut Ljubljana
prof. dr. Vaneja Velenik, dr. med.
"Onkologija, strokovni časopis za zdravnike"
Zaloška cesta 2
1105 Ljubljana 

T: +386 1 5879 297
F: +386 1 5879 304
E: revija.onkologija@onko-i.si

Prevajalec in lektor angleškega jezika
Jezikovna zadruga Soglasnik

IV. Recenzentski postopek

Recenzentsko delo predstavlja pomemben prispevek k uredniški odločitvi in je izjemnega pomena pri zagotavljanju strokovnosti in kakovosti objav. Strokovno mnenje recenzentov uredniku pomaga pri odločanju o objavi, pa tudi avtorjem pri popravkih njihovih prispevkov. 

Pred objavo gredo vsi članki skozi postopek dvojno slepe zunanje recenzije, ki ga neodvisno vodi uredniški odbor. 

Revija za svoje uredniško delo in odprtodostopno publiciranje uporablja programsko opremo Open Journal System (OJS). Avtor naj natančno sledi Navodilom avtorjem za pripravo in predložitev prispevkov ter izpolni vse zahtevane rubrike.

Na podlagi objektivnosti in strokovnega znanja uredništvo določi recenzente, ki pisno ocenijo kreposti in šibkosti pisne raziskave, komentirajo etične zadržke študije, avtorju podajo uporabne predloge za izboljšave neobjavljenega prispevka ter zaznajo in preprečijo kršitve v raziskavi, vključno s preverjanjem za plagiatorstvo, manipulacijo citatov, ponarejanje ali prirejanje podatkov. Revija, uredništvo in recenzenstvo v postopku identifikacije in procesiranja domnevnih kršitev v raziskavi delujejo v skladu s smernicami Odbora za etiko objavljanja (COPE).

Recenzent in avtor sta anonimna. Njuni identiteti sta med celotnim postopkom recenzije zaupni. Zaradi tega morajo avtorji prispevke pripraviti tako, da recenzentom posredno ali neposredno ne razkrijejo svoje identitete. 

Vsak članek v zaupnosti pregleda zunanji strokovnjak z znanstvenega področja, obravnavanega v članku. Anonimnost recenzenta omogoča nepristransko recenzijo, saj avtor na slednjo ne more vplivati. Recenzija mora biti objektivna, kritična ocena jasna in argumentirana. Osebna kritika avtorja je nedopustna.

Recenzenti morajo z ustreznimi navedbami opozoriti na vsebine, prevzete iz literature, ki ni citirana. Recenzenti so dolžni urednika opozoriti tudi na kakršno koli podobnost ali prekrivanje med neobjavljenim prispevkom in že objavljenimi vsebinami, ki jih poznajo.

Recenzenti ne smejo uporabiti neobjavljenih delov prispevka za lastne potrebe ali interese, če za to nimajo izrecnega pisnega soglasja avtorja. Podatki, pridobljeni v postopku recenzije prispevkov, ostajajo zaupni in se ne smejo uporabiti v lastno korist. V primeru kakršnega koli navzkrižja interesov recenzent prispevka ne sme ocenjevati.

Po zaključenem recenzijskem postopku uredništvo članek vrne avtorju, da popravke odobri, jih upošteva in pripravi čistopis.

Avtor je dolžan izboljšave pregledati in jih v največji meri upoštevati ter članek dopolniti v roku, ki ga določi uredništvo. V kolikor avtor članka ne vrne v roku, se članek zavrne. V kolikor avtor katere od predlaganih izboljšav ne upošteva, mora to pisno pojasniti.  

Čistopis uredništvo pošlje v jezikovni pregled. 

Po pregledu oblikovalec oblikuje besedilo. Avtor prejme prvi natis v korekturo s prošnjo, da na njem označi vse morebitne tiskovne napake. Korekture je treba vrniti v treh delovnih dneh, sicer uredništvo meni, da se avtor s prvim natisom strinja. 

 

V. Uredniška politika in etični standardi

Založniška in uredniška politika revije pri svojem delu sledi priporočilom in standardom, ki določajo medsebojne vloge vseh udeležencev v procesu objave: avtorjev, urednikov z uredniškim odborom, recenzentov in izdajatelja: 

-Priporočila za izvajanje, poročanje, urejanje in objavljanje znanstvenih del v medicinskih revijah, ki jih je izdala Mednarodna organizacija urednikov medicinskih časopisov (ICMJE);
-Smernice in temeljne prakse, ki jih je izdal Odbor za etiko objavljanja (COPE);
-Priporočila glede etike objavljanja za medicinske revije, ki jih je izdal Odbor za etiko objavljanja Mednarodnega združenja urednikov medicinskih revij (WAME);
-Načela transparentnosti in najboljše prakse v znanstvenih izdaja, ki jih je izdala Zveza znanstvenih založnikov z odprtim dostopom v sodelovanju z DOAJ, COPE in WAME. 

Postopek recenzije in izdaje revije sledi načelom temeljitosti, objektivnosti in poštenosti. Odločitve uredniškega odbora o objavi prispevka temeljijo na izvirnosti, jasnosti in relevantnosti članka glede na namen in cilje revije Onkologija. Revija svojim bralcem in bolnikom zagotavlja, da so objavljene raziskave natančne in v skladu z najvišjimi etičnimi standardi. 

1. Dolžnosti avtorja

1.1. Avtorstvo prispevka
Revija in uredniški odbor delujeta v skladu s priporočili Mednarodne organizacije urednikov medicinskih revij (ICMJE). Avtor ali soavtor je oseba, ki je pomembno prispevala k zasnovi, načrtovanju, izvajanju ali interpretaciji raziskave ter pripravi besedila. Avtorstvo je osnovano na naslednjih treh kriterijih: 1) pomemben doprinos k zasnovi in pripravi, zbiranju podatkov ali analizi in interpretaciji podatkov; 2) sodelovanje pri pripravi prispevka ali kritičnemu pregledu njegove intelektualne vsebine; 3) potrjevanje končne različice besedila za objavo. Vsak od avtorjev mora pri delu sodelovati v zadostni meri, da prevzame javno odgovornost za določene dele vsebine. Avtor tudi zagotavlja, da so vsa vprašanja oz. dvomi v povezavi z natančnostjo in integriteto objave primerno raziskana in razrešena. 

Korespondenčni avtor je posameznik, ki prevzame odgovornost za komunikacijo z revijo med oddajo prispevka ter postopkoma recenzije in objave.

Ko raziskavo oz. študijo opravi večja skupina avtorjev, morajo vsi, ki so navedeni kot avtorji, ustrezati vsem kriterijem avtorstva, vključno s potrditvijo končnega prispevka.

1.2. Omejitev odgovornosti
Izjave, mnenja in podatki v reviji so izključna last avtorjev in ne založnikov oz. urednikov. Založnik in uredniki revije ne sprejemajo nikakršne pravne odgovornosti za napake v objavah.

1.3. Izvirnost in plagiatorstvo
Avtorji morajo zagotoviti, da so njihova dela v celoti izvirna. Če so podatke za svoj prispevek črpali iz del drugih avtorjev, morajo to ustrezno navesti ali citirati. Plagiatorstvo v katerikoli obliki je neetično in nesprejemljivo.

Ob oddaji v repozitorij DIRROS je vsak dokument na Nacionalnem portalu odprte znanosti preverjen za vsebinske podobnosti (plagiatorstvo). Za preverjanje se uporablja program DPV - Detektor podobnih vsebin. Podrobne informacije o programski opremi za zaznavanje plagiatorstva, procesu zaznave medbesedilnih podobnosti in o slovenski infrastrukturi z odprtim dostopom so dostopne na tej povezavi.

1.4. Razkritje in navzkrižja interesov
Do navzkrižja interesov pride, ko je posameznik (avtor, recenzent ali urednik) oz. organizacija, v okviru katere deluje, vpleten v več interesov, izmed katerih bi lahko bil eden v nasprotju z drugim.

Vsi avtorji morajo v svojem prispevku navesti kakršnokoli finančno ali drugačno znatno navzkrižje interesov, ki bi morda lahko vplivalo na rezultate in interpretacijo njihovega dela. Vsi viri finančne podpore projekta morajo biti jasno navedeni. Morebitna navzkrižja interesov morajo biti razkrita čim prej.

1.5. Možna ogroženost človeških ali živalskih subjektov raziskave
Če raziskava vključuje kemikalije, postopke ali opremo, ki bi lahko ogrozila subjekte raziskave (človeka ali žival), mora avtor te kemikalije, postopke ali opremo jasno opredeliti v prispevku. Če raziskava vključuje človeške ali živalske subjekte, mora avtor v prispevku navesti izjavo, da so bili vsi postopki izvedeni v skladu z veljavnimi zakoni in institucionalnimi smernicami ter bili odobreni s strani Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko. Raziskava, opisana v dokumentih, oddanih uredništvu, mora biti izvedena v skladu s Helsinško deklaracijo. Avtor mora v prispevku navesti, da so v raziskavi sodelujoči človeški subjekti podpisali privolitev za sodelovanje. Pravice človeških subjektov je treba dosledno spoštovati.

1.6. Dostop in hranjenje podatkov
Avtorji morajo tako urednikom kot tudi javnosti omogočiti dostop do gradiva oz. podatkov, uporabljenih v prispevku. Tovrstna gradiva oz. podatke morajo avtorji hraniti vsaj tri leta po objavi članka.

1.7. Večkratna, odvečna ali sočasna objava
Avtor lahko objavi članek z enako ali podobno vsebino le v eni znanstveni reviji oz. primarni publikaciji. Istočasna predložitev prispevka več uredništvom je neetična in nesprejemljiva. Prav tako je nesprejemljivo v objavo ponuditi že objavljeni članek. Nekatere vrste člankov, kot so klinične smernice ali prevodi, se lahko pod točno določenimi pogoji objavijo večkrat, za kar pa sta potrebni soglasji avtorja in urednika. Podatki in interpretacije morajo biti v drugi objavi identični prvotni objavi. V ponovni objavi je treba navesti podatke o prvotni objavi.

1.8. Navajanje virov
Reference morajo biti ustrezno citirane. Avtor mora vedno ustrezno navesti delo drugih. Avtor naj citira vse objave, ki so vplivale na njegovo delo. Navajanje javno nedostopnih virov, kot so podatki, pridobljeni v zasebnih stikih, npr. v pogovoru ali korespondenci, je možno uporabiti le ob pisnem soglasju vira. Informacij, ki jih avtor pridobi med zaupnim delom, na primer, ko recenzira prispevke ali prijave na različne razpise, ne sme uporabiti brez izrecnega pisnega dovoljenja avtorja dela, ki je predloženo v te postopke. Reference morajo biti citirane v skladu z navodili uredništva.

1.9. Bistvene napake v objavljenih delih
Ko avtor v svojem objavljenem prispevku odkrije pomembne napake ali nepravilnosti, je njegova dolžnost, da o tem nemudoma obvesti urednika publikacije, da se objavi popravek. Če informacija o napaki pride od tretje osebe, sta urednik oz. založnik dolžna avtorja opozoriti, naj objavljene podatke prekliče oziroma objavi popravek ali predloži dokaze, da so objavljene trditve pravilne.

1.10. Standardi poročanja
Avtorji izvirnih raziskav so dolžni predstaviti natančen potek opravljenega dela in objektivno pomembnost raziskave. Podatke je treba navajati natančno in objektivno. Članek mora vsebovati zadostno število podrobnosti in referenc, da je raziskavo mogoče ponoviti. Zavestna navedba napačnih trditev je neetična in nesprejemljiva. 

2. Dolžnosti urednikov in uredniškega odbora

2.1. Odločitev o objavi
Urednik izbira predložene prispevke in odloča o njihovi objavi. Odločitev za objavo vedno temelji na oceni pomembnosti in strokovni vrednosti prispevka za raziskovalce in bralce publikacije. Na te odločitve vplivajo uredniška politika in zakonske zahteve oziroma omejitve glede preprečevanja objavljanja neresnic, kršitev avtorskih pravic in plagiatorstva. Urednik se o objavi lahko posvetuje z drugimi uredniki, recenzenti in člani uredniškega odbora.

2.2. Nepristranskost
Urednik predložene prispevke ovrednoti glede na strokovnost vsebine. Vrednotenje opravi ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, veroizpoved, narodnost, državljanstvo, politično prepričanje ali svetovni nazor avtorjev.

2.3. Zaupnost
Urednik in uredniški odbor ne smeta nikomur razkriti podatkov o predloženem prispevku, razen ustreznemu avtorju, recenzentom in morebitnim recenzentom, drugim svetovalcem uredništva in izdajatelju, če je to primerno.

2.4. Razkritje in navzkrižja interesov
Uredniku ni dovoljeno uporabiti neobjavljenega prispevka ali delov prispevka za svoje lastno raziskovalno delo ali lastno korist brez pisnega soglasja avtorja. Podatki, pridobljeni v postopku recenzije prispevkov, ostajajo zaupni in se jih ne sme uporabiti v lastno korist. Uredniki se morajo izločiti iz odločanja o neobjavljenem prispevku, ko obstaja možnost navzkrižja interesov (konkurenčnost, povezave ali drugi odnosi, s katerim koli od avtorjev, družb ali institucij, povezanih z objavo). Urednik mora zahtevati, da vsi avtorji razkrijejo navzkrižje interesov in objavijo popravke, če se navzkrižje interesov razkrije po objavi. Po potrebi mora urednik preklicati članek ali izraziti dvom oziroma skrb glede navedenih ugotovitev. Postopek recenzije je zaupen in enak za vse oddane prispevke. Deli revije, ki niso recenzirani, morajo biti jasno označeni.

2.5. Udeležba in sodelovanje pri preiskavah kršitev
Urednik se mora ustrezno odzvati na pritožbe glede kršitev etičnih načel v predloženem ali že objavljenem prispevku. V takšnem primeru urednik pretehta posamezno pritožbo in o tem obvesti avtorja neobjavljenega prispevka ali ustrezne institucije in raziskovalna telesa. V primeru kršitve etičnih načel se lahko objavi popravek, prekliče članek, izrazi dvom glede navedenih ugotovitev ali na kršitev drugače opozori. Vsako pritožbo neetičnega ravnanja je treba preveriti, tudi če se ta pojavi dalj časa po objavi.

3. Založniška politika 

3.1. Avtorske pravice
Revija Onkologija izhaja v skladu s pogoji licence Creative Commons Attribution CC-BY 4.0. Avtorji obdržijo materialne avtorske pravice do svojega dela. Sestavine prispevka se lahko prosto distribuirajo, reproducirajo, uporabljajo, priobčujejo javnosti in predelujejo, pod pogojem, da se jasno in vidno navede avtorja, naslov članka, ime revije in založnika revije, v kateri je bil prispevek prvič objavljen. Naveden mora biti vir s povezavo na domačo stran revije ali povezavo na stran s prispevkom.

3.2. Izjava o odprtem dostopu
Revija Onkologija je odprtodostopna revija, kar pomeni, da so vsi članki revije brezplačno in prosto dostopni. Članki z dnem objave nemudoma postanejo dostopni na spletu. V skladu z Budimpeško pobudo za prosto dostopnost (BOAI) lahko uporabniki brez predhodne privolitve založnika ali avtorja prebirajo, prenašajo, kopirajo, distribuirajo, tiskajo, iščejo ali ustvarjajo povezave do polnih besedil prispevkov oz. jih uporabljajo v kakršne koli druge zakonite namene, v kolikor ob tem primerno navedejo avtorje in revijo.

V skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji revija Onkologija podpira tudi odprt dostop do raziskovalnih podatkov. Uredništvo revije avtorjem omogoča tehnično podporo pri shranjevanju podatkov v repozitoriju DIRROS. V kolikor so podatki občutljive narave (varovanje intelektualne lastnine oz. ne razkrivanja ogroženih skupin ipd.), so mogoče tudi druge oblike dostopa / zaščite: anonimizacija, kontroliran in reguliran dostop. Avtorji raziskovalnih podatkov pri tem obdržijo materialne avtorske pravice.

3.3. Politika trajne hrambe
Založnik ima s Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK) sklenjeno pogodbo o uporabi Digitalnega repozitorija raziskovalnih organizacij Slovenije (DIRROS). Repozitorij ponuja storitev hranjenja varnostnih kopij vseh digitalnih publikacij in jih distribuira z namenom ohranjanja njihove dolgotrajne dostopnosti. Združljivost s smernicami OpenAIRE omogoča delitev vsebin z drugimi repozitoriji in skladnost s predpisi Evropske komisije glede odprtega dostopa do recenziranih znanstvenih publikacij in korespondenčnih podatkov raziskav iz javno financiranih projektov. Zagotovljena je tudi skladnost z zahtevami slovenske nacionalne strategije, institucionalnih politik in finančnih podpornikov. 

Hkrati so vsi članki revije Onkologija trajno hranjeni tudi v repozitoriju Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si). Za razvoj in vzdrževanje portala skrbi Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

3.4. Viri financiranja in politika oglaševanja
Izdajanje revije Onkologija finančno podpira njen ustanovitelj, Onkološki inštitut Ljubljana. Izdajanje revije finančno podpira tudi Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).
redniška politika revije sledi etičnim priporočilom za izdajanje znanstvenih in strokovnih prispevkov v medicinskih revijah. Oglasi v tiskani reviji niso povezani z uredniškimi odločitvami in so ločeni od objavljene vsebine. Objavljeni so po vrstnem redu prispetja, na zadnjih straneh revije.  

3.5. Honorarji avtorjev in stroški objav
Avtor za objavo članka ne prejme honorarja. Založnik avtorju ne zaračunava stroškov objave, članki pa so z dnem objave v reviji dostopni tudi na njeni spletni strani strani in trajno arhivirani v digitalnem repozitoriju DIRROS in repozitoriju Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si). Z omogočanjem brezplačnega odprtega dostopa do celotnih člankov revija vzpodbuja prosto dostopnost raziskav in pospešuje globalno izmenjavo znanja.

VI. Navodila avtorjem za pripravo in predložitev prispevkov

Revija za svoje uredniško in založniško delo uporablja Open Journal System (OJS).

Avtor naj natančno sledi Navodilom za pripravo in oddajo prispevkov ter izpolni vse zahtevane rubrike.

Avtor je dolžan zaradi anonimnosti recenzentskega postopka prispevek oddati v elektronski obliki po spletnem sistemu revije v dveh ločenih datotekah:
1. naslovno stran,
ki vključuje naslov članka, avtorje v vrstnem redu, kot morajo biti navedeni v članku, in popolne podatke o vseh avtorjih (priimek,
ime, akademski in strokovni naziv, zaposlitev, e-poštni naslov) in podatek o tem, kdo je korespondenčni avtor;
2. besedilo prispevka,
ki je anonimizirano in ki vključuje naslov članka (obvezno brez avtorjev in kontaktnih podatkov), izvleček, ključne besede, besedilo članka v predpisani strukturi ter seznam literature.

Sočasno mora avtor obvezno oddati tudi: 
3. obrazec z izjavami:
izjava o avtorstvu in o izvirnosti prispevka, dovoljenje za objavo prispevka, izjava o morebitnem navzkrižju interesov, izjava o financiranju, izjava o možnem tveganju za človeške ali živalske subjekte raziskave in zahvala. Izjave morajo podpisati vsi avtorji članka. 

 

VII. Bibliografski podatki

ISSN 1408-1741 (tiskana izdaja)
ISSN 1581-3215 (spletna izdaja)

Izhaja dvakrat letno, junija in decembra
Jezik publikacije: slovenski jezik s prevodi naslovov, povzetkov in ključnih besed v angleščino
Oblikovanje in priprava za tisk: Skalnato gorovje, Miha Žerovnik s.p.
Format: 210 x 297 mm (A4)
Tisk: Grafika Gracer, d. o. o.
Naklada: 9.750 izvodov
Tiskano na brezkislinski papir
Letna naročnina: brez naročnine


Onkologijo indeksirajo in/ali abstrahirajo:
-Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBISS (COBISS.SI-ID 65324032)
-Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije DIRROS (DIRROS ID 8191)
-Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si)
-Directory of Open Access Journals (DOAJ)
-Emerging Sources Citation Index - Clarivate Analytics (ESCI)
-The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature CINAHL (EBSCO)
-OpenAIRE
-Sherpa Romeo (JISC)
-1findr (1science)
-Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory
-Agencija za registracijo DOI oznak (DataCite Search)
-Index Copernicus International (ICI World of Journals database)
-Zeitschriftendatenbank (ZDB)
-Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB 2918164-1)
-Mednarodni vzajemni katalog bibliografskih zapisov WorldCat (OCLC / NLM ID 101215409)
-CORE (core.ac.uk)
-BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
-Google Učenjak (https://scholar.google.si/)
-Microsoft Academic (https://academic.microsoft.com/)
-China National Knowledge Infrastructure (CNKI)

Izdajanje revije finančno podpira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).


CODEN ONKOCZ
URN:NBN:SI:spr-S2P9OQWZ
UDK 616-006
DDC 616.99
LCC RC254-282
LCC RD651-678
LCC R895-920

Ključne besede: onkologija, novotvorbe, radiologija, paliativna medicina, terapija z zdravili, metastaze, onkološka epidemiologija

Nekdanji odgovorni uredniki:
1997–2001 - prof. dr. Rastko GOLOUH, dr. med., Oddelek za patologijo, Onkološki inštitut Ljubljana
2002–2009 - prof. dr. Zvonimir RUDOLF, dr. med., nekdanji direktor, Sektor za radioterapijo, Onkološki inštitut Ljubljana
2009–2012 - prof. dr. Marjetka URŠIČ VRŠČAJ, dr. med., Oddelek za ginekološko onkologijo, Onkološki inštitut Ljubljana
2012–2016 - prof. dr. Zvonimir RUDOLF, dr. med., nekdanji direktor, Sektor za radioterapijo, Onkološki inštitut Ljubljana

Nekdanji uredniki:
1997–2001 - prof. dr. Matej BRAČKO, dr. med., Oddelek za patologijo, Onkološki inštitut Ljubljana
2002–2003 - prof. dr. Margareta STROJAN FLEŽAR, dr. med., Oddelek za citopatologijo, Onkološki inštitut Ljubljana
2004–2009 - prof. dr. Marjetka URŠIČ VRŠČAJ, dr. med., Oddelek za ginekološko onkologijo, Onkološki inštitut Ljubljana
2009–2012 - prof. dr. Zvonimir RUDOLF, dr. med., nekdanji direktor, Sektor za radioterapijo, Onkološki inštitut Ljubljana 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava