OI Ljubljana
Eng

Priporočila za obravnavo bolnikov z adenokarcinomom tankega črevesa

Raki tankega črevesa spadajo med redke rake, z incidenco okrog 2,5 % vseh rakov prebavne cevi. Najpogosteje se pojavljajo na tankem črevesju štirje histološki podtipi tumorjev; adenokarcinomi, gastrointestinalni stromalni tumorji, nevroendokrini tumorji in limfomi. Priporočila  zajemajo samo obravnavo bolnikov z adenokarcinomom tankega črevesa (ATČ), od epidemiologije, preventive, genetske predispozicije, etiologije, diagnostike, specifičnega onkološkega zdravljenja, sledenja, kot tudi prehranske in paliativne obravnave. Primarno vlogo v zdravljenju ATČ imata kirurgija in sistemsko onkološko zdravljenje.
2021, 25 str., COBISS.SI-ID 70183939

pdf

Priporočila onkološkega inštituta za zdravljenje bolnikov z adenokarcinomom želodca

Kljub pomembnemu zmanjšanju bremena želodčnega raka v zadnjih desetletjih v razvitem svetu, je želodčni rak še vedno peti najpogostejši rak v svetu. Namen domačih smernic je slediti sodobnim principom zdravljenja v svetu in poenotenju principov zdravljenja raka želodca po celotni državi. Še vedno ima tri četrtine obolelih zaradi raka želodca ob diagnozi razširjeno ali razsejano bolezen, zato je pomembno, da bolnikom ponudimo najbolj sodobno multidisciplinarno zdravljenje.
2021, 50 str., COBISS.SI-ID 60823299
pdf

Priporočila za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi

Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi vsebujejo nova spoznanja, ki bodo privedla do boljše obravnave bolnikov s to boleznijo. Te smernice predstavljajo skupna prizadevanja, da bi uskladili in izboljšali delo na področjih preventive, diagnostike in zdravljenja malignih limfomov.
2021, 76 str.

pdf
Prejšnja izdaja priporočil iz l. 2018 je bila objavljena tudi v reviji Onkologija št. 1 (jun. 2018), str. 74-94

Posodobljena priporočila diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice

Porast števila bolnikov z rakom ščitnice v zadnjem desetletju je skoraj v celoti zaradi papilarnega raka ščitnice, še posebno papilarnega mikrokarcinoma, ki pa ima odlično prognozo. Na področjih z zadostno vsebnostjo joda v prehrani, med takšnimi je tudi Slovenija, ima tipno zatrdlino v ščitnici 5 % žensk in 1 % moških. Z ultrazvočno preiskavo najdemo spremembe v ščitnice pri 16 do 68 % preiskovancev. Spremembe so pogostejše pri ženskah in starejših. Raka ščitnice lahko dokažemo pri 7 do 15 % preiskovancev. Velika večina tako ugotovljenega raka ščitnice ne ogroža življenja oziroma zdravja te osebe. Smernice diagnostike in diferenciranega raka ščitnice so nastale v sodelovanju strokovnjakov Onkološkega inštituta Ljubljana, Medicinske fakultete UL in UKC Ljubljana.
2020, 66 str., COBISS.SI-ID 46886403
pdf

Priporočila za obravnavo bolnikov z raki glave in vratu v Sloveniji

V slovenskih priporočilih za zdravljenje bolnikov z raki glave in vratu so shematično predstavljena priporočila za dokazovanje bolezni in ugotavljanje njene razširjenosti, zdravljenje in spremljanje bolnikov po zdravljenju. Priporočila predstavljajo poenoteno mnenje vseh štirih najpomembnejših deležnikov na tem področju v državi: Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo ter Stomatološke klinike UKC Ljubljana, Klinike za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo UKC Maribor ter Onkološkega inštituta Ljubljana.
2020, 21 str., COBISS.SI-ID 54119939
pdf

Priporočila so bila objavljena tudi v reviji Onkologija  št. 1 (jun. 2021), str. 76-84

Ploščatocelični rak kože priporočila za zdravljenje

Ploščatocelični rak kože (angl. cutaneous squamous cell carcinoma, cSCC) skupaj z bazalnoceličnim rakom kože uvrščamo med nemelanomske kožne rake ali keratinocitne kožne rake. Ti tumorji namreč nastanejo iz keratinocitov. Tovrstni kožni raki so znatno pogostejši kot melanom in najpogostejša vrsta raka izmed vseh znanih rakov svetlopoltih ljudi.
2020, COBISS.SI-ID 37296131
pdf

Priporočila so bila objavljena tudi v reviji Onkologija  št. 2 (dec. 2020), str. 34-43

Smernice za obravnavo bolnikov s skvamoznoceličnim karcinomom analnega kanala in kože perinealno

Rak analnega kanala in analnega roba se pojavlja redko. V Sloveniji vsako leto na novo zboli v povprečju 20 bolnikov, več žensk kot moških. V zadnjih letih incidenca raste predvsem pri mladih homoseksualnih moških, najverjetneje zaradi okužb s spolno prenosljivima humanim papiloma virusom (HPV) in virusom humane imunodeficience (HIV), ki sta znana povzročitelja te bolezni. Rak analnega kanala in analnega roba je prvenstveno področna bolezen, saj bolnike z oddaljenimi zasevki odkrijemo v manj kot 10%. Osrednjo vlogo pri zdravljenju karcinomov analnega kanala in analnega roba brez oddaljenih zasevkov ima radikalna radiokemoterapija.
2020, COBISS.SI-ID 37301251
pdf

Priporočila za obravnavo bolnikov z rakom debelega črevesa in danke

Zdravljenje raka širokega črevesa in danke je predmet hitrega razvoja, zato smo se odločili za posodobitev smernic. Vedno več odločitev o zdravljenju sprejemamo na podlagi molekularne diagnostike. S pomočjo genetskega svetovanja in testiranja odkrivamo potencialne bolnike prej. Na področju sistemske terapije prihajajo nova zdravila in nove terapevtske sheme. Radioterapija raka danke je vedno bolj natančna in zato uspešnejša. Kirurško zdravljenje raka širokega črevesja je standardizirano z mezokolčno escizijo, danke pa s totalno mezorektalno ekscizijo. V ospredje vedno bolj prihaja podporno zdravljenje.
2020, COBISS.SI-ID 37305859
pdf

Priporočila so bila objavljena tudi v reviji Onkologija  št. 2 (dec. 2020), str. 60-92

Priporočila za obravnavo bolnic z rakom zunanjega spolovila

V Sloveniji približno 4 do 5 odstotkov vseh ginekoloških rakov prejme diagnozo raka zunanjega spolovila. Več kot 85 odstotkov vseh malignih tumorjev zunanjega spolovila je ploščatoceličnih karcinomov oziroma njihovih predstopenj. Ključno vlogo pri njihovem nastanku ima okužba z onkogenim humanim papiloma virusom (HPV), najpogosteje s sevoma HPV 16 in 18. Zdravljenje raka zunanjega spolovila pogosto obsega kombinacijo kirurškega in radioterapevtskega, redko sistemskega zdravljenja. Pojasnjujemo postopke v diagnostiki, zdravljenju in sledenju bolnic z rakom zunanjega spolovila. Na koncu je navedena strokovna literatura.
2020, 49 str., COBISS.SI-ID 303171072

pdf

Priporočila so bila objavljena tudi v reviji Onkologija  št. 2 (dec. 2020), str. 44-59

Covid-19 Evropska priporočila za bolnike z rakom

Evropska zveza bolnikov z rakom (European Cancer Patient Coalition - ECPC) je pripravila celovita priporočila za bolnike z rakom v času epidemije COVID-19, ki so tukaj objavljena v slovenskem jeziku. Slovenska priporočila se v nekaterih konkretnih primerih lahko nekoliko razlikujejo od evropskih priporočil ECPC, zato bolnikom svetujemo, da za te primere upoštevajo  priporočila slovenskih zdravstvenih ustanov oziroma državnih organov.
2020, 21 str.

pdf

Priporočila za obravnavo bolnikov z melanomom

Incidenca melanoma v svetu in Sloveniji še vedno narašča, skupaj z njo pa žal tudi umrljivost. Preživetje se je v zadnjih 20 letih izboljšalo, predvsem zaradi zgodnejšega odkrivanja melanoma in enotnih pristopov v primarnem zdravljenju.
2020, 43 str.

pdf
Priporočila so bila predhodno objavljena tudi v zborniku Onkološki vikend (2018), str. 56-80

Priporočila za obravnavo bolnikov z bazalnoceličnim karcinomom

Priporočila za obravnavo bolnikov z bazalnoceličnim karcinomom kože so na podlagi objavljene literature in kliničnih izkušenj sestavili zdravniki različnih strok: dermatovenerologi, kirurgi, onkologi, otorinolaringologi in histopatologi. Namenjena so vsem zdravnikom, ki obravnavajo bolnike z bazalnoceličnim karcinomom. Njihov cilj je poenoten in kakovosten pristop pri prepoznavanju in zdravljenju bazalnoceličnega karcinoma ter spremljanju bolnika po zaključenem zdravljenju.
2019, 49 str., COBISS.SI-ID 3257467

pdf
Priporočila so bila objavljena tudi v reviji Onkologija št. 1 (jun. 2019), str. 74-94

Priporočila za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom

Po trinajstih letih od zadnjih objavljenih strokovnih priporočil za zdravljenje pljučnega raka so bila nova priporočila nujen korak k poenotenju obravnave bolnikov s pljučnim rakom v Sloveniji. Od leta 2006 smo namreč na področju pljučnega raka priča bliskovitemu razvoju novih možnosti diagnosticiranja in zdravljenja, zato so nova slovenska priporočila pomemben doprinos k razumevanju postopkov in korakov, potrebnih pred odločitvijo o zdravljenju, ter samega zdravljenja.
2019, 130 str., COBISS.SI-ID 301944064

pdf
Priporočila so bila objavljena tudi v reviji Onkologija št. 1 (jun. 2020), str. 40-81

Priporočila za obravnavo bolnikov s karcinomom Merklovih celic

Karcinom Merklovih celic (angl. Merkel cell carcinoma, MCC) je redek in agresiven karcinom kože. Smernice za obravnavo bolnikov s karcinomom Merklovih celic so nastala v sodelovanju strokovnjakov Onkološkega inštituta Ljubljana, Inštituta za patologijo MF UL in Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana. V njih  so zapisana priporočila za dokazovanje bolezni in ugotavljanje njene razširjenosti, zdravljenje (kirurško, sistemsko, radioterapija) in spremljanje bolnikov po zdravljenju. 
2019, 22 str

pdf
Priporočila so bila objavljena tudi v reviji Onkologija št. 1 (jun. 2019), str. 96-103

Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu

Rak materničnega vratu (RMV) je v svetu 4. najpogostejši rak pri ženskah, v razvitih državah, vključno s Slovenijo, pa je bistveno bolj redek. Padec incidence je posledica učinkovitega presejalnega programa za odkrivanje in zdravljenje predrakavih sprememb na materničnem vratu ZORA. Najpomembnejši dejavnik tveganja je kronična okužba z onkogenimi sevi človeškega papilomavirusa (HPV).

2019, 62 str., COBISS.SI-ID 298680832

pdf
Priporočila so bila objavljena tudi v reviji Onkologija št. 1 (jun. 2019), str. 54-72

Smernice za celostno rehabilitacijo bolnikov z rakom dojk

Smernice vključujejo ukrepe za izvajanje celostne rehabilitacije pri bolnicah z rakom dojk.

2019, 41 str., COBISS.SI-ID 3265403

pdf

Priporočila so bila objavljena tudi v zborniku Onkološki vikend (2019), str. 35-77.

Smernice za diagnostiko, zdravljenje in sledenje bolnikov s sarkomi mehkih tkiv in kosti

Sarkomi ali maligni mezenhimski tumorji so redke bolezni, ki pri odraslih predstavljajo manj kot odstotek vseh malignih tumorjev. Delimo jih na sarkome mehkih tkiv in sarkome kosti, po mestu nastanka pa na periferne in centralne. Pojavljajo se kjerkoli v telesu, na nekaterih mestih pogosteje. Objavljamo drugo, dopolnjeno izdajo, ki je nastala v sodelovanju strokovnjakov Onkološkega inštituta Ljubljana, Medicinske fakultete Ljubljana ter Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
2018, 50 str., COBISS.SI-ID 3137915

pdf
Smernice so bila objavljene tudi v reviji Onkologija št. 2 (dec. 2018), str. 52-81

Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega telesa

Po zdaj že tradicionalni Šoli o ginekološkem raku, ki je v letu 2016 potekala na temo raka materničnega telesa, so nastala Priporočila za obravnavo žensk z rakom materničnega telesa. Tako smo v Sloveniji po več kot 15 letih dobili priporočila, v katerih so zajeti sodobni pristopi v diagnostiki, zdravljenju in sledenju teh bolnic. Priporočila temeljijo na soglasju avtorjev o najsodobnejših ukrepih odkrivanja, zdravljenja in sledenja žensk z rakom materničnega telesa v Sloveniji. Zapisano so priporočila, o nadaljnjih ukrepih pa odloča zdravnik oz. zdravnica, ki zdravi bolnico, v skladu s klinično anamnestičnimi podatki in v soglasju z bolnico ter v skladu s sodobnim poznavanjem problema. Končna odločitev je pravica in odgovornost zdravnika oz. zdravnice, ki bolnico spremlja in/ali zdravi.
2018, 68 str., COBISS.SI-ID 293505792

pdf
Priporočila so bila objavljena tudi v reviji Onkologija št. 1 (jun. 2018), str. 96-114

Smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk

Rak dojk je v razvitem svetu najpogostejši rak pri ženskah in zato pomemben javnozdravstveni problem. V Sloveniji za rakom dojk zboli okoli 1.300 bolnikov letno, pri čemer približno 1 % raka dojk predstavljajo moški bolniki. Pojavnost v zadnjih desetletjih narašča. Nevarnostni dejavniki za pojav raka dojke so: demografski dejavniki, med katere spadajo starost, spol in zemljepisna lega; dejavniki materinstva, kamor spadajo zgodnja menarha, pozna menopavza, starost več kot 30 let ob prvem porodu, nerodnost, nizko število otrok ter opustitev dojenja; hormoni, kamor spadata oralna kontracepcija in hormonsko nadomestno zdravljenje; alkohol, debelost, ionizirajoče sevanje, mamografska nepreglednost dojk ter dednost. Dedne oblike raka dojk so najpogosteje posledica mutacij v genih BRCA1 ali BRCA2. Strokovnjaki za diagnosticiranje in zdravljenje raka dojk so pripravili prenovljene smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk. Namenjene so strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno odkrivanje in zdravljenje te bolezni v Sloveniji.
2018, 88 str., COBISS.SI-ID 2998139

pdf
Smernice so bile objavljene v dveh delih tudi v revijo Onkologija št. 1 (jun. 2019), str. 40-53 in št. 2 (dec. 2019), str. 46-61 ter v zborniku Onkološki vikend (2018),str. 56-80.

Priporočila za obravnavo bolnikov z rakom debelega črevesa in danke

Rak debelega črevesa in danke je bolezen z visoko pojavnostjo in umrljivostjo - v Sloveniji je najpogostejši rak pri obeh spolih skupaj in hkrati drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi rakavega obolenja. Letno zboli več kot 1400 ljudi, okrog 700 jih umre. Večinoma zbolevajo ljudje po 60. letu, lahko pa se bolezen pojavi že prej.
Strokovnjaki za zdravljenje rakov prebavil so sestavili priporočila zdravljenja raka debelega črevesa in danke. Namenjena so strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji.
2017, 70 str., COBISS.SI-ID 2841723

pdf
Pripročila so bila objavljena tudi v reviji Onkologija št. 2 (dec. 2017), str. 26-49

Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom

Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom tokrat izhajajo v samostojni obliki prvič po letu 2002. Slovenskih smernic nismo želeli le povzeti po vzoru tujih, temveč v njih vnesti tudi naše izkušnje z zdravljenjem teh bolezni. Upamo, da bodo smernice v pomoč v prvi vrsti ginekologom, pa tudi vsem ostalim, ki se ukvarjajo z diagnostiko in zdravljenjem raka jajčnikov, jajcevodov in primarnega peritonealnega seroznega raka.
2016, 50 str., COBISS.SI-ID 284117504 / 2016, 20 str., COBISS.SI-ID 2153851

pdf smernic
pdf postopkov
Povzetek smernic je bil objavljen tudi v reviji Onkologija št. 1 (jun. 2016), str. 27-39

Strokovna priporočila za obravnavo radiodermatitisa

Radiodermatitis je akutna poškodba kože, ki nastane zaradi radioterapije oziroma zdravljenja z obsevanjem. Vpliva na kakovost življenja bolnika, povzroča bolečine, neudobje, omejuje aktivnosti in podaljšuje proces zdravljenja. Strokovnjaki OI so pripravili strokovna priporočila za obravnavo dermatitisa, ki vsebujejo: splošne nasvete bolnikom, ki se obsevajo; opis stopenj radiodermatitisa in priporočeno oskrbo, opis ciljev zdravljenja in previdnostnih ukrepov.
2016, 14 str.

pdf
Priporočila so bila objavljena tudi v zborniku Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (2017)

Smernice za zdravljenje bolnikov z rakom požiralnika in ezofagogastričnega stika (EGS)

Rak požiralnika je razmeroma redek tumor z veliko umrljivostjo. Pri izbrani skupini bolnikov je bolezen ozdravljiva, vendar je zdravljenje dolgotrajno, praviloma kombinirano in z visoko morbiditeto, ki lahko precej zmanjša kakovost bolnikovega življenja. Zaradi specifične anatomije rak požiralnika in EGS zgodaj zaseva in je zato v primerjavi z ostalimi malignomi prebavil prognostično slabši. Spisane smernice, kjer so sodelovali strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana, UKC Ljubljana in UKC Maribor, so namenjene strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji. 
2016, 34 str., COBISS.SI-ID 2420859

pdf
Smernice so bile objavljene tudi v reviji Onkologija št. 1 (jun. 2016), str. 40-50

Epitelijski rak jajčnikov, rak jajcevodov, primarni peritonealni serozni karcinom: priporočila za sistemsko zdravljenje

Sistemsko zdravljenje predstavlja standardno zdravljenje epitelijskega raka jajčnikov tako v sklopu primarnega zdravljenja kot tudi pri zdravljenju ponovitve bolezni. V zadnjih letih je bilo veliko novosti v sistemskem zdravljenju, zato smo v letu 2014  pripravili posodobljena priporočila, ki so namenjena strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji.
2015, 13 str. 

pdf
Smernice so bile objavljene tudi v reviji Onkologija št. 1 (jun. 2015), str. 17-21

Smernice za obravnavo bolnikov s skvamoznocelicnim karcinomom analnega kanala in kože perinealno (analnega roba)

Rak analnega kanala in analnega roba se pojavlja redko. V Sloveniji vsako leto na novo zboli v povprečju 20 bolnikov, več žensk kot moških. Smernice so namenjene strokovni in laični javnosti kot vodilo za usklajeno zdravljenje te bolezni v Sloveniji. Pri njihovem pisanju so sodelovali strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana, UKC Ljubljana in UKC Maribor.
2014, 14 str., COBISS.SI-ID 1651323

pdf
Priporočila so bila objavljena tudi v reviji Onkologija št. 2 ( dec. 2013), str. 26-29

Slovenska priporočila za obravnavno kaheksije pri bolnikih z rakom

Kaheksija je zapleten presnovni sindrom, za katerega je značilna izguba skeletnih mišic z izgubo maščevja ali brez in ki se pogosto razvije pri bolnikih z rakom. Multimodalna presnovna podpora, ki vključuje ustrezno prehransko podporo, telesno aktivnost in farmakološko terapijo bolnikov z rakom, zavira razvoj kaheksije in pripomore k uspešnemu zdravljenju malignih bolezni. Zato je skupina strokovnjakov s področja onkologije splošno opredelitev kaheksije nadgradila z dogovorom o opredelitvi in obravnavi kaheksije pri bolnikih z rakom.
2012, 5 str., COBISS.SI-ID 1297275

pdf
Priporočila so bila objavljena tudi v zborniku Onkološki vikend (2012), str. 93-105.

Arhiv smernic

Prejšnje izdaje priporočil / smernic so dosegljive v arhivu

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava