OI Ljubljana
Eng

Razvoj in implementacija orodja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji (CRP)


Vsebinski opis projekta

Postopke za spremljanje žensk, ki niso vključene v državni presejalni program za raka dojk – DORA, na področju zgodnjega odkrivanja raka dojk opredeljuje Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Le-ta je v marsikateri točki zastarel, predvsem pa zelo ohlapen. Zaznavamo, da so mnoge ženske na mamografijo napotene po nepotrebnem in prepogosto, kar poleg odvečne obremenitve posameznice povzroča tudi nepotrebne stroške ter povečujejo čakalne dobe v področnih centrih za bolezni dojk. Izkušnje iz angleškega nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS) kažejo, da uporaba populacijsko specifičnega orodja za numerično določanje individualne ogroženosti za raka dojk olajša in poenoti odločitve pri napotitvi na preventivne mamografije asimptomatskih žensk, ki so še premlade za vključitev v organizirano populacijsko presejanje z mamografijo. Angleške klinične smernice za obravnavo ogroženih za rakom dojk (NICE guidance) predvidevajo razdelitev populacije v skupine glede na individualno ogroženost. Vsako od skupin (splošno, zmerno in visoko ogrožene) obravnavajo po ločenih algoritmih. Trenutno je v svetu razpoznan kot najbolj dosleden model za ocenjevanje individualne ogroženosti za rakom dojk Tyrer-Cuzickov algoritem vključen v program IBIS. Gre za nadgradnjo najširše uporabljanega programa BOADICEA, ki v algoritme izračunavanja poleg družinskih rodovnikov ter podatkov o generacijsko specifičnih populacijskih tveganjih raka dojk vključuje tudi osebne lastnosti žensk kot so reproduktivni faktorji ali predhodne medicinske diagnoze.

NAMEN IN CILJI

Osnovni namen projekta je omogočiti z dokazi podprto identifikacijo in obravnavo tistih slovenskih žensk, ki so zaradi znanih nevarnostnih dejavnikov bolj ogrožene za rakom dojk. Odločitve o napotitvi na preventivne mamografije v Centre za bolezni dojk oziroma v Ambulanto za genetsko svetovanje bodo tako lažje, predvsem pa na nacionalnem nivoju poenotene. S strokovno organizacijskega vidika je uporabo predlaganega orodja smiselno predpisati tudi v ustreznih smernicah in pravilnikih, zato je ključen del projekta tako tudi priprava strokovnih priporočil za prilagoditev obstoječega Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni in obstoječih nacionalnih Smernic diagnostike in zdravljenja raka dojk.

Specifični cilji projekta so:

  • razviti programsko orodje S-IBIS  za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji na podlagi Tyrer-Cuzickovega algoritma in pripraviti navodila za njegovo uporabo v ambulantah;
  • testirati aplikacijo S-IBIS  v ambulantah in oceniti, kako se uporaba programa vklaplja v obstoječ proces dela ter v kolikšni meri bi uporaba vplivala na nadaljnje postopke obravnave;
  • oblikovati klinično pot za razvrstitev in obravnavo slovenskih asimptomatskih žensk glede na stopnjo ogroženosti za rakom dojk in sodelovati pri njeni vključitvi v Pravilnik o primarnem zdravstvenem varstvu žensk.Faze projekta in njihova realizacija

Vsebina in program predlaganega projekta sta skladna s specifičnimi cilji projekta in sta razdeljena v pet sklopov - delovnih paketov (DP 1-5). Osrednji trije delovni paketi (DP 2,3,4) izhajajo iz posameznega specifičnega cilja projekta, delo znotraj teh DP pa je razdeljeno na naloge, ki si sledijo časovno zaporedno. Delo v DP 1 in DP 5 se odvija ves čas projekta, vzporedno z osrednjimi tremi delovnimi paketi.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava