OI Ljubljana
Eng

Raziskovalno-izobraževalni kolegij (RIK)

RIK sestavljajo vsi zdravstveni delavci in sodelavci z doktoratom znanosti, visokošolski učitelji, predstojniki sektorjev, po potrebi posamezni vodje oddelkov in enot, strokovni direktor OI in pomočnik strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege – glavna medicinska sestra. RIK razpravlja o vprašanjih raziskovalnega in pedagoškega dela na OI, kadar njihov pomen presega redno obravnavo na strokovnem svetu OI. Sklicuje ga pomočnik strokovnega direktorja za raziskovanje in izobraževanje.

Komisija za strokovno oceno protokolov kliničnih raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (KSOPKR)

Naloge in pristojnosti KSOPKR so znanstvena in strokovna ocena raziskav, ki so predvidene za izvajanje na Onkološkem inštitutu Ljubljana. KSOPKR ocenjuje primernost predkliničnih, epidemioloških, translacijskih in kliničnih raziskav, vključno z retrospektivnimi raziskavami, in poda strokovno mnenje. Sklep se posreduje Strokovnemu svetu Onkološkega inštituta Ljubljana, ki izda soglasje za izvedbo raziskave na Onkološkem inštitutu Ljubljana. 

Člani KSOPKR so:

 • dr. Simona Borštnar, dr. med.
 • prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med.
 • prof. dr. Nikola Bešić, dr. med.
 • asist. dr. Blaž Grošelj, dr. med.
 • doc. dr. Tanja Marinko, dr. med.
 • doc. dr. Maja Marolt Mušič, dr. med.
 • doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med.
 • dr. Gorana Gašljević, dr. med.
 • doc. dr. Mateja Krajc, dr. med.
 • Matković Miladinka, viš. med. ses., univ. dipl. kult.
 • dr. Samo Rožman, mag. farm.
 • dr. Boštjan Markelc, univ. dipl. biol.

Etična komisija Onkološkega inštituta Ljubljana (Etična komisija OI)

Etična komisija Onkološkega inštituta Ljubljana je kolegijsko posvetovalno telo, ki razpravlja in daje mnenja o etiki strokovnega in raziskovalnega dela na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Pri svojem delu posebej varuje pravice in interese bolnikov.

Etična komisija je pristojna za:

 • odobravanje etično manj problematičnih raziskav, kot so diplomske naloge na 1. in 2. bolonjski stopnji, kvalitativne in podobne naloge;
 • podajanje mnenj in stališč s področja etike;
 • pomoč pri razreševanju etičnih dilem;
 • obravnavanje etičnih vprašanj zaposlenih na OI;
 • sodelovanje z drugimi etičnimi komisijami,
 • izobraževalno funkcijo.

Člani Etične komisije so notranji in zunanji. 

Notranji člani: 

•    doc. dr. CVETKA GRAŠIČ KUHAR, dr. med. - Sektor za internistično onkologijo
•    ANA KODRIČ, univ. dipl. prav. - Pravna služba
•    MIHA ORAŽEM, dr. med. - Sektor za radioterapijo
•    doc. dr. ANDRAŽ PERHAVEC, dr. med. - Sektor operativnih strok - Oddelek za kirurgijo
•    SONJA TOMŠIČ, dr. med. - Epidemiologija in register raka
•    TJAŠA PEČNIK, prof. zdr. vzg. - Enota za klinične raziskave

Zunanji člani: 

•    JOŽE FAGANEL, prof. slov. in franc. - področje humanistike
•    prof. dr. LENART ŠKOF, univ. dipl. fil. - področje etike oz. deontologije 
•    prof. dr. MARINA LUKŠIČ HACIN, univ. dipl. soc. - področje sociologije
•    dr. TANJA ŠPANIČ, dr. vet. med. - predstavnica pacientov 
•    asist. dr. NATAŠA DERNOVŠČEK HAFNER, univ. dipl. psih. - področje psihologije 

 

Svet pacientov

Svet pacientov deluje kot posvetovalno telo vodstva OI za sistematično in kontinuirano povezavo med OI in civilno družbo. Obravnava pobude in predloge društev v zvezi s kakovostjo celostne oskrbe uporabnikov OI. Svet sestavljajo:

 • Darja Molan, Europa Donna - predsednica
 • Ivka Glas, Europacolon Slovenija
 • Kristina Modic, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo
 • Nada Kunstek, Slovensko društvo Hospic
 • Matej Pečovnik, OnkoMan - onkološko društvo za moške - podpredsednik

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) zbira podatke o pojavljanju in porazdelitvi bolnišničnih okužb ter dogodkih in dejavnikih, ki povečujejo tveganje za njihov nastanek. Izdela navodila za epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb, pripravlja pisna navodila in svetuje glede preprečevanja prenosa okužb med izvajanjem diagnostičnih, terapevtskih in negovalnih postopkov. Pripravi tudi program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Delo komisije nadzira Nacionalna komisija za preprečevanje bolnišničnih okužb pri Ministrstvu za zdravje RS.

Člani:

 • dr. Milena Kerin Povšič, dr. med., predsednica, zdravnica za obvladovanje bolnišničnih okužb - ZOBO
 • mag. Mojca Unk, dr. med., zdravnica za obvladovanje bolnišničnih okužb - ZOBO
 • izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., strokovna direktorica
 • Aleksandra Grbič, dipl. m. s., univ. dipl. org., v. d. pomočnice strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege
 • Katja Jarm, dr. med., spec epidemiolog
 • asist. dr. Rok Petrič, dr. med., spec. spl. krg.
 • Monika Sonc, mag. farm., spec., vodja lekarne
 • Andreja Žagar, v. m. s., dipl. ekon.
 • Helena Česnik, dipl. san. inž.
 • prof. dr. Katja Seme, dr. med., Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, MF Ljubljana, zdravnik mikrobiolog
 • dr. Mojca Rajter, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana, infektolog
 • Primož Karner, dr. med., infektolog
 • Marta Globočnik Kukovica, dr. med., spec. radioterapije
 • dr. Andrej Šarc, univ. dipl. stroj.

Širši strokovni kolegij

Širši strokovni kolegij sestavljajo predstojniki sektorjev, vodje oddelkov in enot, svetniki, višji svetniki in visokošolski učitelji medicinske fakultete. Kolegij razpravlja o vprašanjih, ki sicer sodijo v pristojnost strokovnega sveta OI, kadar ta presodi, da je zaradi pomena obravnavane teme potrebno v razpravo vklučiti širši krog strokovnjakov. Sklicuje ga strokovni direktor Onkološkega inštituta.

Kolegij zdravstvene nege

Kolegij za zdravstveno nego sestavljajo vodilne medicinske sestre oddelkov in enot ter posameznih strokovnih področij. Sklicuje in vodi ga vodja Dejavnosti zdravstvene nege – glavna medicinska sestra. Kolegij razpravlja o načrtovanju in razvoju zdravstvene nege, o strokovnih standardih in smernicah zdravstvene nege in oskrbe. Kolegij daje strokovnemu direktorju OI in generalnemu direktorju OI predloge s področja zdravstvene nege in oskrbe ter spremlja izvajanje sprejetih odločitev. Sestavljajo ga:

 • Aleksandra Grbič, uni. dipl. org., dipl. m. s., v. d. pomočnice strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege
 • Matković Miladinka, viš.med.ses., univ. dipl. kult.
 • Ostrožnik Vesna, dipl.m.s.
 • mag. Kožuh Maja, dipl.m.s.
 • Hedžić Lejla, mag. zdr. nege
 • Tomc Dragica, viš.med.ses., ET
 • Pečnik Tjaša, prof.zdr.vzg.
 • dr. Jeleč Kaker Diana univ.dipl.soc.del.
 • Krivec Matijašič Romana, dipl.m.s.
 • Žagar Andreja, viš.med.ses., mag.ekon.posl.ved
 • Zemljič Manja, dipl.m.s.
 • Medjedovič Sabina, mag. zdr. nege
 • Šalehar Anamarija, dipl.m.s.
 • Požar Helena, dipl.m.s.
 • Petrič Toša, dipl.m.s.
 • Jeneš Simon, dipl.ZN
 • Pečnik Tjaša, dipl.m.s., prof. zdr. vzgoje

Upravni kolegij

Upravni kolegij obravnava vsa vprašanja s posameznih strokovnih področij upravnih služb, načrtuje izobraževanje na upravnih področjih, sprejema stališča ter daje predloge in mnenja generalnemu direktorju Onkološkega inštituta in strokovnemu direktorju Onkološkega inštituta. Sestavljajo ga:

 • Andraž Jakelj
 • Petar Duralija
 • Kaja Kališnik
 • Amela Duratović Konjević 
 • Snežana Glamočanin
 • Špela Sitar
 • Alenka Kolar
 • Iša Pliberšek 
 • Aleksandar Lazić

Komisija za predlaganje izvolitev v znanstvene in strokovno-raziskovalne nazive (KZN)

KZN je pristojna za preučitev prošnje kandidata za izvolitev v naziv, na podlagi katere poda strokovnemu svetu OI mnenje o delu kandidata, iz katerega izhaja, da se zaprošeni naziv odobri oz. zavrne. 
 
KZN sestavljajo 3 člani in sicer:

 • prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol.  (predsednik)
 • prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.
 • prof. dr. Marko Snoj, dr. med.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava