OI Ljubljana
Eng

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Onkološki inštitut Ljubljana 

Odgovorna uradna oseba: 
Generalni direktor Andraž Jakelj, mag. jav. upr. 

Datum prve objave kataloga: 
05. 12. 2006
Datum zadnje spremembe:
4. 8. 2022

2. Splošni podatki o informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga OI

2.a Organigram in podatki o organizaciji

Onkološki inštitut Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: OI) je celovit nacionalni onkološki center, ki z multidisciplinarnim pristopom opravlja naloge s področja primarne in sekundarne preventive raka, diagnostike, zdravljenja, onkološke zdravstvene nege, rehabilitacije in paliativne oskrbe pacientov z rakom in skrbi za uravnotežen razvoj onkologije v državi. 

OI izvaja raziskovalno dejavnost in izobraževalno dejavnost.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

0.1. GENERALNI DIREKTOR (v. d.) Andraž Jakelj, mag. jav. upr.
    0.1.1. Glavna pisarna / Gabrijela Kupljen, pos. sek.
0.2. STROKOVNI DIREKTOR izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med. 
    0.2.1. Služba za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov / asist. dr. Božidar Casar, univ.dipl.fiz.

I.    ZDRAVSTVENA DEJAVNOST                    
NOTRANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA  /  PREDSTOJNIK/VODJA
1.0.    Diagnostična dejavnost    
    1.1.    Oddelek za radiologijo /  Nina Boc, dr.med
    1.2.    Oddelek za nuklearno medicino /  Andrej Doma, dr.med.
    1.3.    Oddelek za citopatologijo  /  doc. dr. Veronika Kloboves Prevodnik, dr.med.
    -    Laboratorij ni OE  /  dr. Nataša Nolde, univ. dipl. biol. 
    1.4.    Oddelek za patologijo  /  Andreja Klevišar Ivančič, dr. med.
    -    Laboratorij ni OE  /  Maja Ota, univ.dipl.bol.    
    1.5.    Oddelek za laboratorijske dejavnosti  /  mag. Barbara Možina,  mag.farm.,spec.med.biokem.
    1.6.    Diagnostični center za bolezni dojk  /  mag. Kristijana Hertl, dr.med.
        1.6.1.    Enota za logistiko in planiranje slikanj  /   Veronika Kutnar,  dipl.inž.rad. 
    1.7.    Oddelek za molekularno diagnostiko  /  znan.svet.dr. Srdjan Novaković, univ.dipl.biol.
                                   
2.0.    Sektor operativnih dejavnosti  /  asist.dr. Gašper Pilko, dr.md.
    2.1.    Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok /   dr. Milena Kerin Povšič, dr.med.
        2.1.1. Enota za intenzivno terapijo in reanimacijo  /  Katja Kopriva Pirtovšek, dr.med.
        2.1.2. Enota za anestezijo  /  Andrej Krušič, dr.med.
    2.2.    Oddelek za kirurško onkologijo    /
    2.3.    Oddelek za ginekološko onkologijo  /  asist. dr. Sebastjan Merlo, dr. med
    2.4.    Operacijski blok  /  dr. Gašper Pilko, dr. med.
                                    
3.0.    Sektor radioterapije  /  dr. Jasenka Gugić, dr.med.
    3.1.    Oddelek za teleradioterapijo  /  asist. dr. Marija SKOBLAR VIDMAR, dr. med., spec. radioterapije in onkologije
    -    Radiološki inženirji na TRT ni OE  /  Aleksandra Oklješa Lukič, dipl.inž.rad.,mag.zdr.- soc.manag.
    3.2.    Oddelek za brahiradioterapijo  /  doc. dr. Barbara Šegedin, dr.med.
    3.3.    Klinični oddelki  /  asist. dr. Ivica Ratoša, dr. med.
    3.4.    Oddelek radiofizike /  Rihard Hudej, univ. dipl. fiz.
        3.4.1.    Enota za vzdraževanje obsevalnih aparatur  /  mag. Ilija Vojvodić, univ.dipl.inž.el.
                                    
4.0.    Sektor internistične onkologije  /  prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med.
    4.1.    Oddelek za sistemsko zdravljenje tumorjev  /  doc.dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr.med.
    4.2.    Oddelek za zdravljenje malignih limfomov  /  znan. svet. prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković, dr. med.
                                    
5.0.    Skupne zdravstvene dejavnosti    
    5.1.    Paliativna oskrba  /  asist. dr. Maja Ebert Moltara, dr. med.
    5.2.    Klinična prehrana in dietoterapija  /  izr. prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.
    5.3.    Genetsko svetovanje /  doc. dr. Mateja Krajc, dr. med.
    5.4.    Psihoonkologija  /  Jana Knific, dr. med., spec. psihiatrije
    5.6.    Nevrologija   / asist. mag. Tanja Roš Opaškar, dr.med.
    5.7.    Fizioterapija  /  Sanja Đukić, dipl. fiziot.
    5.8.    Zdravstvena administracija /  Lidija Kristan
    5.9.    Obračun in fakturiranje  /  Zorica Božič, posl.sek.
    5.10.  Služba za kakovost  /  Helena Handukić, mag. menedž. kak.
                                    
6.0.    Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika  /  Darija Zupančič, dipl. m. s., mag. posl. ekon. ved
    6.1.    Oddelek hospitalne zdravstvene nege in oskrbe / Aleksandra Grbić, dipl. m. s., mag. posl. ekon. ved  
        6.1.1.    Hospitali:    
            -    Hospital H1, D1, C1 (Internistični odd.) /   Lejla Hedžić, dipl.m.s.
            -    Hospital H2, C2, BRT (Radioterapevtski odd.)  /  Anamarija Šalehar, dipl.m.s.
            -    Hospital INT (intenzivni oddelek) /  Sabina Medjedović, dipl.m.s.
            -    Hospital E2, E4 (kirurški odd. /  Vesna Ostrožnik, dipl.m.s.
        6.1.2.    Enota anestezijske in analgezijske ZN in oskrbe /  mag. Maja Kožuh, dipl.m.s.
        6.1.3.    Enota operacijske ZN in oskrbe  /  mag. Maja Kožuh, dipl.m.s.
    6.2.    Oddelek ambulantne zdravstvene nege in oskrbe /   Romana Krivec Matijašič, dipl.m.s.
        6.2.1.    Enota ZN v specialistično ambulantni in diagnostični dejavnosti  /  Maja Vrhovnik, dipl.m.s.
        6.2.2.    Enota ambulantna aplikacija sistemske terapije  /  Toša Petrič, dipl.m.s.
        6.2.3.    Posvetovalnica za ZN in zdravstveno socialno svetovanje    
            -    Posvetovalnica    
            -    Medico sociala    
    6.3.    Oddelek dejavnosti skupnega pomena  /  Simon Jeneš, dipl. zdravstvenik
        6.3.1.    Enota centralne sterilizacije /   Andreja Žagar, viš.med.ses., dipl.ekon.
        6.3.2.    Enota za klinične raziskave  /  Tjaša Pečnik, viš.med.ses., prof.zdr.vzg.
        6.3.3.    Enota za bolnišnično higieno  / Manja Zemljič, dipl.m.s. 
        6.3.4.    Enota za oskrbovalne dejavnosti  /  Simon Jeneš, dipl. zdravstvenik
7.0.    Lekarna /  svet. asist. Monika Sonc, mag.farm.,spec.klin.farm.
                                    
II.    RAZISKOVALNA DEJAVNOST                    
                                    
8.0.    Raziskovalna dejavnost    
    8.1.    Enota za raziskovalno in izobraževalno dejavnost /  znan.svet.prof.dr. Maja Čemažar, univ.dipl.biol.
        8.1.1.    Strokovna knjižnica za onkologijo /   David Ožura, univ. dipl.fil. in soc.kult.
    8.2.    Oddelek za eksperimentalno onkologijo  /  akad. prof. Gregor Serša, univ. dipl. biol.
                                    
IV.    EPIDEMIOLOGIJA IN REGISTER RAKA                    
                                    
9.0.    Epidemiologija in register raka /   prof. dr. Vesna Zadnik, dr.med.
    9.3.    Oddelek za presejanje raka  /  doc. dr. Urška Ivanuš, dr.med.

V.    UPRAVNE DEJAVNOSTI                    
                                    
10.0.    Upravne dejavnosti    
    10.1.    Pravna Služba /   Špela Sitar, univ.dip.prav.
    10.2.    Kadrovska Služba  /  Kaja Kališnik, univ.dipl.prav.
        10.2.1.    Enota za zdravje in varnost pri delu    
    10.3.    Plansko analitska služba  /  Petar Duralija, univ.dipl.ekon.
    10.4.    Finančna služba  /  Snežana Glamočanin, univ. dipl. ekon.
    10.5.    Tehnično vzdrževalna služba  /  Iša Pliberšek,  univ.dipl.inž.grad.
    10.6.    Služba javnih naročil /  Aleksandar Saša Lazić, univ. dipl. prav.
        -    Pralnica  /  Marija Moškrič, viš.san.teh.
        -    Skladišče in vozniki    
    10.7.    Služba za informatiko  /  dr. Alenka Kolar
    10.7.    Služba za stike z javnostjo / mag. Amela Duratović Konjević, univ. dipl. kom.

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Generalni direktor:
Andraž Jakelj, mag. jav. upr.

Strokovna direktorica: 
izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med. 

Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja s področja dela Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana:
Špela Sitar, univ. dipl. prav.

Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja na Onkološkem inštitutu Ljubljana: 
Andreja Oman, univ. dipl. prav.

Zaloška 2, 1000 Ljubljana
T: +386 1 5879 110
E: info@onko-i.si


2.c Seznam predpisov RS in seznam predpisov EU v delu, ki se nanaša na delovno področje organa ter lokalni register predpisi
 

Državni predpisi:

• Zakon o zavodih (Ur. l. RS 12/91 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10;
• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/1992 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214;
• Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/1999 in nadalj.), dostopen na:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1395;

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/1992 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213;
• Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/1999 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1227;
• Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597;
• Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281;
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu - 1 (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. l. RS, št. 67/2002 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1544
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2003 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. –21/13 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944.  
• Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur.  l. RS, št. 85-3687/2016 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7375 
• Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 69/1995 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO433
• Pravilnik o načinu določitve pacientovega zdravstvenega pooblaščenca in o izjavi vnaprej izražene volje (Ur. l. RS, št. 77-3455/2008 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9075 
• Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta (Ur. l. RS, št. 82-3636/2008 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9074 
• Pravilnik o višini materialnih stroškov nastanitve pri izvajalcu zdravstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 83-3639/2008 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9070 
• Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 100-4246/2008 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8947 
• Pravilnik o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva (Ur. l. RS, št. 77-3456/2008 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9026 
• Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Ur. l. RS, št. 98-4178/2008 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4943 
• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65-2969/2000 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1419 
• Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS, št. 63-3038/2018 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13573 
• Odredba o določitvi enotne definicije ključnih pojmov v zdravstvu (Ur. l. RS, št. 40-1621/2014 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2192 
• Pravilnik o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka (Uradni list RS, št. 57/2018 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13531

Mednarodni predpisi:

• Zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 26/99, 86/99); 
• Konvencija Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi substancami (Uradni list SFRJ, št. 14/90); 
• Enotna konvencija o mamilih (Uradni list SFRJ, št. 2/64), Protokol o spremembah in dopolnitvah Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 (Uradni list SFRJ, št. 3/78);
• Konvencija o psihotropnih substancah (Uradni list SFRJ, št. 40/73); 
• Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med vladami Češke republike, Republike Madžarske, Republike Poljske, Slovaške republike, Republike Slovenije in Programom Združenih narodov za nadzor nad mamili (Uradni list RS, št. 2/96, 8/96); 
• Uredba o ratifikaciji Pisma o soglasju o projektu RILO v Vzhodni in Srednji Evropi (Uradni list RS, 5/96, 20/96); 
• Konvencija o izdelavi Evropske farmakopeje (Uradni list SFRJ, št. 2/91); 
• Uredba o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 1/93, 2/93); 
• Mednarodni sanitarni pravilnik (Uradni list SFRJ, št. 17/70); 
• Mednarodni zdravstveni pravilnik (Uradni list SFRJ, št. 6/77); 
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno izposojeno medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje ter Dodatnega protokola k Sporazumu o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno izposojanje medicinske, kirurške in laboratorijske opreme za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje (Uradni list RS, št. 20/00, 78/00); 
• Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora  (Uradni list RS, št. 78/00, 116/00);
• Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin, Protokola k Evropskem sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin (Uradni list RS, št. 20/00, 78/00); 
• Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv (Uradni list RS, št. 20/00, 78/00); 
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prevozu trupel (Uradni list RS, št. 18/98, št. 72/98);
• Zakon o ratifikaciji Delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu (Uradni list RS, 15/00, 58/00); 
• Evropska konvencija proti dopingu v športu z dodatkom (Uradni list SFRJ, št. 4/91); 
• Konvencija Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi substancami (Uradni list SFRJ, št. 14/90); 
• Statut Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo (Uradni list SFRJ, št. 4/86); 
• Protokol o ponovno sklicanem sestanku pooblaščencev o ustanovitvi Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo (Uradni list SFRJ, št. 4/86), Ustava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) (Uradni list FLRJ, št. 93/47, 9/60 in Uradni list SFRJ, št. 6/66, 1/68, 49/75 in 12/84);
• Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)

Lokalni predpisi (ustanovitveni akt in drugi)

Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana
Statut javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana 2023
Pravilnik o pritožbenih poteh in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic na OI
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov na OI
Kodeks ravnanja delavcev OI
• Poslovnik o delu sveta OI (Dopolnitev poslovnika o delu Sveta OI, Dopolnitev poslovnika o delu Sveta OI 2)
Poslovnik o delu sveta pacientov OI

2.d Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter poročil, stališč, mnenj in analiz

2.e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi OI

OI ne opravlja upravnih postopkov, razen v primerih, ko zavrne zahtevo za dostop do informacij po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja ali po Zakonu o medijih. Prav tako ne opravlja zakonodajnih in sodnih postopkov.

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih vodi OI

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi OI

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

E-katalog je dostopen na spletni strani OI.

Katalog v tiskani obliki je dostopen v tajništvu generalnega direktorja Onkološkega inštituta Ljubljana, Zaloška 2, stavba C, pritličje levo, vsak delavnik od 8. do 14. ure.

Za lažjo komunikacijo prosimo, da sporočite zahtevo na telefonsko številko +386 1 5879 110 ali pisno na naslov: generalna direktorica, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana oz. elektronsko na e-naslov: info@onko-i.si.

4. Stroškovnik

Vpogled v informacije je brezplačen. Pri posredovanju prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa pa zaračunamo materialne stroške (za fotokopijo A4 strani 0,06 eura). Če stroški ne presegajo 20 eurov, ne zaračunamo materialnih stroškov. Stroškovnik je Vlada predpisala z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2016, 16.-18. člen).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (brez DDV):

StoritevCena v €
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A40,06
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A30,13
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata1,25
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A31,25
elektronski zapis na eni zgoščenki CD2,09
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R2,92
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz tiskane v elektronsko obliko0,20
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz tiskane v elektronsko obliko0,08
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata2,50
elektronski zapis na enem USB ključkunabavna cena USB ključka
poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

 

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo

Že zajeto v točki 4. 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

• vstopna stran spletnega mesta OI;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, rak rodil;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, raki prebavil;
• kontakti;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, kožni raki;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, rak dojk;
• urnik ambulantnih pregledov;
• spletna stran Za javnost in bolnike;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, rak glave in vratu, bolezenski znaki;
• naročanje in sprejem.
 

7. Javna naročila

Javna naročila

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava