OI Ljubljana
Eng

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Onkološki inštitut Ljubljana 

Odgovorna uradna oseba: 
Generalni direktor Andraž Jakelj, mag. jav. upr. 

Datum prve objave kataloga: 
05. 12. 2006
Datum zadnje spremembe:
29. 3. 2024

2. Splošni podatki o informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga OI

2.a Organigram in podatki o organizaciji

Onkološki inštitut Ljubljana (v nadaljevanju zavod) je celovit nacionalni onkološki center, ki z multidisciplinarnim pristopom opravlja naloge s področja, primarne, sekundarne in terciarne preventive raka, diagnostike, zdravljenja, onkološke zdravstvene nege, rehabilitacije in paliativne oskrbe pacientov z rakom in skrbi za uravnotežen razvoj onkologije v državi. 

Zavod je pravna oseba javnega prava s statusom javnega zdravstvenega zavoda.   

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

VODSTVO

Generalni direktor: Andraž Jakelj, mag. jav. upr.

v. d. strokovne direktorice: prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med. 

v. d. pomočnice  generalnega direktorja za področje zdravstvene nege – glavna medicinska sestra: Milka Mlakar Petrič, mag. zdr. neg.

POMOČNIKI GENERALNEGA DIREKTORJA ZAVODA

Pomočnik generalnega direktorja za vzdrževanje in investicije: dr. Andrej Šarc, univ. dipl. inž. stroj.

Pomočnica generalnega direktorja za finančno-ekonomsko področje: Snežana Glamočanin, univ. dipl. ekon. 

UPRAVNA, POSLOVNA IN TEHNIČNA DEJAVNOST

Splošni sektor

Urad direktorja

Elvisa Mahmutović

e-pošta: gen.dir@onko-i.si

telefon: 01 5879 110

Služba za komuniciranje

Vodja: mag. Amela Duratović Konjević, univ. dipl. kom.

e-pošta: aduratovic@onko-i.si

telefon: 01 5879 625

Glavna pisarna

Vodja: Gabrijela Kupljen

e-pošta: gkupljen@onko-i.si

telefon: 01 5879 042

Služba za kakovost

Vodja: asist. Helena Handukić, mag. menedž. kak.

e-pošta: hhandukic@onko-i.si

telefon: 01 5879 102

Pravno-kadrovski sektor

Pravna služba

Vodja: Špela Sitar, univ. dipl. prav.

e-pošta: ssitar@onko-i.si, pravnasluzba@onko-i.si

telefon: 01 5879 608

Kadrovska služba

Vodja: Katarina Kuret, univ. dipl. prav. 

e-pošta: kkuret@onko-i.si, kadrovska@onko-i.si

telefon: 01 5879 133

Finančno-ekonomski sektor

Finančna služba

Vodja: Snežana Glamočanin, univ. dipl. ekon. 

e-pošta: sglamocanin@onko-i.si

telefon: 01 5879 377

Plansko analitska služba

Vodja: Petar Duralija, univ. dipl. ekon.

e-pošta: pduralija@onko-i.si

telefon: 01 5879 120

Služba za obračun in fakturiranje

Vodja: Zorica Božič, dipl. ekon.

e-pošta: zbozic@onko-i.si

telefon: 01 5879 615

Služba za javna naročila in nabavo

Vodja: Aleksandar Saša Lazić, univ. dipl. prav.

e-pošta: allazic@onko-i.si

telefon: 01 5879 647

Sektor za vzdrževanje in investicije

dr. Andrej Šarc, univ. dipl. inž. stroj. 

e-pošta: asarc@onko-i.si

telefon: 01 5879 652

Tehničnovzdrževalna služba  

Služba za investicije

Sektor za informatiko

Služba za analitiko poslovnih procesov

Vodja: dr. Alenka Kolar, univ. dipl. inž. str.

e-pošta: akolar@onko-i.si

telefon: 01 5879 647

Služba za strojno opremo in infrastrukturo

Vodja: Igor Josipović, dipl. posl. inform.

e-pošta: ijosipovic@onko-i.si

telefon: 01 5879 644

I.    ZDRAVSTVENA DEJAVNOST                    
NOTRANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA  /  PREDSTOJNIK/VODJA

Urad strokovnega direktorja

Tim Rihard Perne

e-pošta: strok.dir@onko-i.si

telefon: 01 5879 117

Službe skupnega pomena

Oddelek za obvladovanje bolnišničnih okužb

Vodja: izr. prof. dr. Marta Globočnik Kukovica, dr. med.

e-pošta: mglobocnik@onko-i.si

telefon: 01 5879 296

Služba zdravstvene administracije in arhiva  

Vodja: Lidija Kristan, posl. sek.

e-pošta: lkristan@onko-i.si

telefon: 01 5879 178

Socialna služba

mag. Nataša Zlodej, univ. dipl. soc. del.

e-pošta: nzlodej@onko-i.si

telefon: 01 5879 799

Služba zdravstvene nege in oskrbe

Vodja: Milka Mlakar Petrič, mag. zdr. nege

e-pošta: mmlakarpetric@onko-i.si

telefon: 01 5879 040

Oddelek skupnega pomena

Vodja: Simon Jeneš, dipl. zn.

e-pošta: sjenes@onko-i.si

telefon: 01 5879 580

Oddelek centralne sterilizacije

Vodja: Andreja Žagar, viš. med. ses., dipl. ekon.

e-pošta:azagar@onko-i.si

telefon: 01 5879 362

Sektor operativnih dejavnosti

Predstojnik sektorja: doc. dr. Gašper Pilko, dr. med.

e-pošta: gpilko@onko-i.si

telefon: 01 5879 994

Oddelek za kirurško onkologijo

Vodja: doc. dr. Gašper Pilko, dr. med.

e-pošta: gpilko@onko-i.si

telefon: 01 5879 994

Oddelek za ginekološko onkologijo

Vodja: asist. dr. Sebastjan Merlo, dr. med. 

e-pošta: smerlo@onko-i.si

telefon: 01 5879 490

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečine

Vodja: dr. Milena Kerin Povšič, dr. med.

e-pošta: mkerin@onko-i.si

telefon: 01 5879 916

Oddelek operacijskega bloka

Vodja: dr. Rok Petrič, dr. med.

e-pošta: rpetric@onko-i.si

telefon: 01 5879 994

Oddelek ZN operacijskega bloka sektorja operativnih dejavnosti

Vodja: mag. Maja Kožuh, dipl. m. s.

e-pošta: mkozuh@onko-i.si

telefon: 01 5879 337

Oddelek bolnišnične ZN sektorja operativnih dejavnosti

Vodja: Vesna Ostrožnik Jovan, dipl. m. s.

e-pošta:vostroznik@onko-i.si

telefon: 01 5879 469

Oddelek intenzivne ZN sektorja operativnih dejavnosti

Vodja: Andrej Kokove, dipl. zn., mag. posl. in ekon. ved

e-pošta: akokove@onko-i.si

telefon: 01 5879 344

Sektor radioterapije

Predstojnica sektorja: dr. Jasenka Gugić, dr. med.

e-pošta: jgugic@onko-i.si

telefon: 01 5879 515

Oddelek za teleradioterapijo

Vodja: asist. dr. Marija Skoblar Vidmar, dr. med. spec. radioterapije in onkologije

e-pošta: mskoblar@onko-i.si

telefon: 01 5879 292

Oddelek za brahiradioterapijo

Vodja: doc. dr. Barbara Šegedin, dr. med.

e-pošta: bsegedin@onko-i.si

telefon: 01 5879 206

Oddelek bolnišnične radioterapije

Oddelek ZN hospitala sektorja radioterapije

Vodja: Januša Marenk, dipl. m. s.    

e-pošta: jmarenk@onko-i.si  

telefon: 01 5879 291, 01 5879 382

Oddelek radiofizike

Vodja: Rihard Hudej, univ. dipl. fiz.  

e-pošta: rhudej@onko-i.si

telefon: 01 5879 509

Sektor internistične onkologije

Predstojnik sektorja: doc. dr. Domen Ribnikar, dr. med.

e-pošta: dribnikar@onko-i.si

telefon: 01 5879 977 

Oddelek za sistemsko zdravljenje solidnih tumorjev

Vodja: Marko Boc, dr. med.

e-pošta: mboc@onko-i.si

telefon: 01 5879 491

Oddelek za zdravljenje malignih limfomov

Vodja: prof. dr. Barbara Jezeršek Novakovič, dr. med.

e-pošta: bjezersek@onko-i.si

telefon: 01 5879 631 

Oddelek dnevne bolnišnice in ambulantne kemoterapije

Vodja: dr. Rok Devjak, dr. med.

e-pošta: rdevjak@onko-i.si

telefon: 01 5879 488

Oddelek ZN sektorja internistične onkologije

Vodja: Lejla Hedžič, mag. zdr. neg.

e-pošta: lhedzic@onko-i.si

telefon: 01 5879 378

Sektor slikovne diagnostike

Predstojnica sektorja: asist. Nina Boc, dr. med.

e-pošta: nboc@onko-i.si

telefon: 01 5879 696

Oddelek za radiologijo

Vodja: asist. Nina Boc, dr. med.

e-pošta: nboc@onko-i.si

telefon: 01 5879 696

Oddelek za nuklearno medicino

Oddelek ZN sektorja diagnostike

Vodja: Anastazija Šelih, mag. zdr. soc. manag., dipl. m. s.

e-pošta: aselih@onko-i.si

telefon: 01 5879 279

Sektor laboratorijske diagnostike

Predstojnica sektorja: Andreja Klevišar Ivančič, dr. med.

e-pošta: aklevisar@onko-i.si

telefon: 01 5879 719

Oddelek za patologijo

Vodja: Andreja Klevišar Ivančič, dr. med.

e-pošta: aklevisar@onko-i.si

telefon: 01 5879 719

Oddelek za citopatologijo

Vodja: izr. prof. dr. Vera Kloboves Prevodnik, dr. med.

e-pošta: VKloboves@onko-i.si

telefon: 01 5879 703

Oddelek za molekularno diagnostiko

Vodja: znan. svet. dr. Srdjan Novakovć, univ. dipl. biol.

e-pošta: snovakovic@onko-i.si

telefon: 01 5879 432

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Vodja: mag. Katarina Lenart,univ. dipl. kem., spec. med. biokem.

e-pošta: klenart@onko-i.si

telefon: 01 5879 368

Sektor za podporno zdravljenje in skupne zdravstvene dejavnosti

Predstojnica sektorja: asist. dr. Maja Ebert Moltara, dr. med.

e-pošta:mebert@onko-i.si

telefon: 01 5879 683

Oddelek za dozimetrijo in kakovost radioloških posegov

Vodja: doc. dr. Božidar Casar, univ. dipl. fiz.

e-pošta: bcasar@onko-i.si

telefon: 01 5879 568

Oddelek za akutno paliativno oskrbo

Vodja: asist. dr. Maja Ebert Moltara, dr. med.

e-pošta: mebert@onko-i.si

telefon: 01 5879 683

Oddelek za klinično prehrano

Vodja: izr. prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.

e-pošta: NKozjek@onko-i.si

telefon: 01 5879 426

Oddelek za psihoonkologijo

Vodja: Jana Knific, dr. med., spec. psihiatrije

e-pošta: jknific@onko-i.si

telefon: 01 5879 183 

Oddelek za nevroonkologijo

Vodja: Aljoša Andlovic, dr. med., spec. nevrologije

e-pošta: aandlovic@onko-i.si

telefon: 01 5879 486

Oddelek za fizikalno in rehabilitacijsko medicino

Vodja: Nataša Puzić Ravnjak, dr. med.

e-pošta: npuzic@onko-i.si

telefon: 01 5879 147

Oddelek za specialistične ambulante

Vodja: Jelena Azarija, dr. med.  

e-pošta: jazarija@onko-i.si

telefon: 01 5879 283 

Oddelek ZN za podporo skupni zdravstveni dejavnosti

Vodja: Suzana Crljenica, dipl. m. s.

e-pošta: scrljenica@onko-i.si

telefon: 01 5879 346

Sektor onkološke epidemiologije in register raka

Predstojnica sektorja: prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med.

e-pošta: vzadnik@onko-i.si

telefon: 01 5879 451

Oddelek onkološke epidemiologije in DPOR

Vodja: Sonja Tomšič, dr. med. 

e-pošta: stomsic@onko-i.si

telefon: 01 5879 020

Oddelek registrov raka

Vodja: prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med.

e-pošta: vzadnik@onko-i.si

telefon: 01 5879 451

Državni program obvladovanja raka

Sektor presejalnih programov in klinične genetike

Predstojnica sektorja: doc. dr. sc., Belgija, Mateja Krajc, dr. med.  

e-pošta: mkrajc@onko-i.si

telefon: 01 5879 137

Oddelek za državni presejalni program za raka dojk – DORA

Vodja: Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med.

e-pošta: bmihevc@onko-i.si

telefon: 01 5879 936

Oddelek za državni presejalni program za raka materničnega vratu ZORA

Vodja: doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., spec. javnega zdravja

e-pošta: zora@onko-i.si, uivanus@onko-i.si

telefon: 01 5879 606

Oddelek za onkološko klinično genetiko

Vodja: doc. dr. sc., Belgija Mateja Krajc, dr. med.

e-pošta: mkrajc@onko-i.si

telefon: 01 5879 137

Oddelek za nove, presejalne programe

Sektor za raziskovanje in izobraževanje

Predstojnica sektorja: znan. svet. prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.

e-pošta: mcemazar@onko-i.si

telefon: 01 5879 122, 01 5879 641

Oddelek za raziskovanje in izobraževanje

Vodja: znan. svet. prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.

e-pošta: mcemazar@onko-i.si

telefon: 01 5879 122, 01 5879 641

Oddelek za eksperimentalno onkologijo

Vodja: znan. svet. prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.

e-pošta: mcemazar@onko-i.si

telefon: 01 5879 122, 01 5879 641

Bolnišnična lekarna

Vodja: svet. asist. Monika Sonc, mag. farm, spec. klin. farm.

e-pošta: msonc@onko-i.si

telefon: 01 5879 559

Oddelek lekarne za klinične študije

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Generalni direktor:

Andraž Jakelj, mag. jav. upr.

v. d. strokovne direktorice:

prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med. 

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

T: +386 1 5879 110

T: +386 1 5879 117

E: tajnistvo@onko-i.si

Imenovane osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja s področja dela Sveta zavoda Onkološkega inštituta Ljubljana

Špela Sitar, univ. dipl. prav.

T: +386 1 5879 110

T: +386 1 5879 117

E: info@onko-i.si

Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja na Onkološkem inštitutu Ljubljana

Andreja Oman, univ. dipl. prav.

T: +386 1 5879 110

T: +386 1 5879 117

E: info@onko-i.si


2.c Seznam predpisov RS in seznam predpisov EU v delu, ki se nanaša na delovno področje organa ter lokalni register predpisi
 

Državni predpisi:

• Zakon o zavodih (Ur. l. RS 12/91 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10;
• Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/1992 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214;
• Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/1999 in nadalj.), dostopen na:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1395;

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/1992 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213;
• Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/1999 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1227;
• Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597;
• Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281;
• Zakon o varnosti in zdravju pri delu - 1 (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. l. RS, št. 67/2002 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1544
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2003 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336
• Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. –21/13 in nadalj.), dostopen na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944.  
• Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur.  l. RS, št. 85-3687/2016 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7375 
• Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 69/1995 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO433
• Pravilnik o načinu določitve pacientovega zdravstvenega pooblaščenca in o izjavi vnaprej izražene volje (Ur. l. RS, št. 77-3455/2008 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9075 
• Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta (Ur. l. RS, št. 82-3636/2008 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9074 
• Pravilnik o višini materialnih stroškov nastanitve pri izvajalcu zdravstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 83-3639/2008 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9070 
• Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 100-4246/2008 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8947 
• Pravilnik o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva (Ur. l. RS, št. 77-3456/2008 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9026 
• Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Ur. l. RS, št. 98-4178/2008 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4943 
• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65-2969/2000 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1419 
• Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS, št. 63-3038/2018 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13573 
• Odredba o določitvi enotne definicije ključnih pojmov v zdravstvu (Ur. l. RS, št. 40-1621/2014 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2192 
• Pravilnik o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka (Uradni list RS, št. 57/2018 in nadalj.), dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13531

Mednarodni predpisi:

• Zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št. 26/99, 86/99); 
• Konvencija Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi substancami (Uradni list SFRJ, št. 14/90); 
• Enotna konvencija o mamilih (Uradni list SFRJ, št. 2/64), Protokol o spremembah in dopolnitvah Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 (Uradni list SFRJ, št. 3/78);
• Konvencija o psihotropnih substancah (Uradni list SFRJ, št. 40/73); 
• Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med vladami Češke republike, Republike Madžarske, Republike Poljske, Slovaške republike, Republike Slovenije in Programom Združenih narodov za nadzor nad mamili (Uradni list RS, št. 2/96, 8/96); 
• Uredba o ratifikaciji Pisma o soglasju o projektu RILO v Vzhodni in Srednji Evropi (Uradni list RS, 5/96, 20/96); 
• Konvencija o izdelavi Evropske farmakopeje (Uradni list SFRJ, št. 2/91); 
• Uredba o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 1/93, 2/93); 
• Mednarodni sanitarni pravilnik (Uradni list SFRJ, št. 17/70); 
• Mednarodni zdravstveni pravilnik (Uradni list SFRJ, št. 6/77); 
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno izposojeno medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje ter Dodatnega protokola k Sporazumu o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno izposojanje medicinske, kirurške in laboratorijske opreme za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje (Uradni list RS, št. 20/00, 78/00); 
• Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora  (Uradni list RS, št. 78/00, 116/00);
• Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin, Protokola k Evropskem sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin (Uradni list RS, št. 20/00, 78/00); 
• Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv, Protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv ter Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv (Uradni list RS, št. 20/00, 78/00); 
• Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prevozu trupel (Uradni list RS, št. 18/98, št. 72/98);
• Zakon o ratifikaciji Delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu (Uradni list RS, 15/00, 58/00); 
• Evropska konvencija proti dopingu v športu z dodatkom (Uradni list SFRJ, št. 4/91); 
• Konvencija Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi substancami (Uradni list SFRJ, št. 14/90); 
• Statut Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo (Uradni list SFRJ, št. 4/86); 
• Protokol o ponovno sklicanem sestanku pooblaščencev o ustanovitvi Mednarodnega centra za genetski inženiring in biotehnologijo (Uradni list SFRJ, št. 4/86), Ustava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) (Uradni list FLRJ, št. 93/47, 9/60 in Uradni list SFRJ, št. 6/66, 1/68, 49/75 in 12/84);
• Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)

Lokalni predpisi (ustanovitveni akt in drugi)

Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana
Statut javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana 2023
Pravilnik o pritožbenih poteh in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic na OI
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov na OI
Kodeks ravnanja delavcev OI
• Poslovnik o delu sveta OI (Dopolnitev poslovnika o delu Sveta OI, Dopolnitev poslovnika o delu Sveta OI 2)
Poslovnik o delu sveta pacientov OI

2.d Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter poročil, stališč, mnenj in analiz

2.e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi OI

OI ne opravlja upravnih postopkov, razen v primerih, ko zavrne zahtevo za dostop do informacij po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja ali po Zakonu o medijih. Prav tako ne opravlja zakonodajnih in sodnih postopkov.

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih vodi OI

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi OI

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

E-katalog je dostopen na spletni strani OI.

Katalog v tiskani obliki je dostopen v tajništvu generalnega direktorja Onkološkega inštituta Ljubljana, Zaloška 2, stavba C, pritličje levo, vsak delavnik od 8. do 14. ure.

Za lažjo komunikacijo prosimo, da sporočite zahtevo na telefonsko številko +386 1 5879 110 ali pisno na naslov: generalna direktorica, Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana oz. elektronsko na e-naslov: info@onko-i.si.

4. Stroškovnik

Vpogled v informacije je brezplačen. Pri posredovanju prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa pa zaračunamo materialne stroške (za fotokopijo A4 strani 0,06 eura). Če stroški ne presegajo 20 eurov, ne zaračunamo materialnih stroškov. Stroškovnik je Vlada predpisala z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2016, 16.-18. člen).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (brez DDV):

StoritevCena v €
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A40,06
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A30,13
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata1,25
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A31,25
elektronski zapis na eni zgoščenki CD2,09
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R2,92
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz tiskane v elektronsko obliko0,20
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz tiskane v elektronsko obliko0,08
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata2,50
elektronski zapis na enem USB ključkunabavna cena USB ključka
poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

 

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo

Že zajeto v točki 4. 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

• vstopna stran spletnega mesta OI;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, rak rodil;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, raki prebavil;
• kontakti;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, kožni raki;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, rak dojk;
• urnik ambulantnih pregledov;
• spletna stran Za javnost in bolnike;
• spletna stran Za javnost in bolnike, vrste raka, rak glave in vratu, bolezenski znaki;
• naročanje in sprejem.
 

7. Javna naročila

Javna naročila

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava