OI Ljubljana
Eng

Zgodovina

V začetku preteklega stoletja je medicinska stroka prišla do spoznanja, da spada klinična obravnava raka v roke posebej usposobljenih in izkušenih specialistov.

Posamezne klinične primere rakave bolezni morajo timsko obravnavati specialisti raznih terapevtskih in diagnostičnih strok. Zadostne izkušnje pa si lahko pridobijo le, če obravnavajo dovolj raznoliko in veliko število primerov ter s stalnim nadzorom bolnikov po zdravljenju preverjajo uspešnost zdravljenja. Pogoj za takšno celovito obravnavo bolnikov je bila ustanovitev inštitucije za onkologijo.

Pomembni zgodovinski mejniki

1937 
Z odlokom uprave Dravske banovine je bil ustanovljen Banovinski inštitut za raziskovanje zdravljenja novotvorb. Sprejem prvih bolnikov v prenovljene prostore šempetrske kasarne je bil 1. avgusta 1938. V prvem letu obstoja je imel inštitut 28 bolniških postelj, na zdravljenje je sprejel 718 bolnikov. 

1946 
Preimenovanje v Onkološki zavod kliničnih bolnic. 

1947 
Ustanovitev Katedre za onkologijo in radioterapijo Medicinske fakultete v Ljubljani. 

1948
Preimenovanje v Onkološki inštitut kliničnih bolnic.

1950 
Izdana uredba o obveznem prijavljanju rakavih obolenj v Sloveniji in ustanovljen Register raka za Slovenijo. 

1951 
Uvedba zdravljenja raka s citostatiki oz. sistemske terapije raka. 

1952 
Multidisciplinarno delo je bilo pogojeno z intenzivnim razvojem specialističnih in raziskovalnih dejavnosti ter zasnovo timskih konzilijev. 

1961
Inštitut postane samostojna ustanova z odločbo Ljudske republike Slovenije o ustanovitvi Onkološkega inštituta Ljubljana.

1964
Inštitut si prisluži naziv raziskovalne ustanove – vpis v Register znanstvenih zavodov.

1976 
Začetek sodelovanja v mednarodnih kliničnih študijah. 

1979
OI postane polnopravni član OECI -  Organization of European Cancer Institutes.

1983 
Ustanovitev Oddelka za psihoonkologijo – celovita obravnava bolnikov z rakom je bila dopolnjena s psihično podporo bolnikom z rakom in njihovim svojcem. 

1987
Ustanovljena je bila Sekcija medicinskih sester v onkologiji (pri Zvezi društev medicinskih sester Slovenije).

1996
Ustanovljeno je bilo Združenje za kirurško onkologijo SZD, ki se včlani v ESSO (Evropsko združenje za onkološko kirurgijo).

1996 
Z odločbo Ministrstva za zdravje RS je Onkološki inštitut Ljubljana od leta 1996 Klinični inštitut za onkologijo, za obdobje petih let, kar se redno obnavlja. 

1997 
Pričetek gradnje novega dela Onkološkega inštituta Ljubljana.

1997
Inštitut začne izdajati revijo Onkologija.

1998 
Uvedba biološkega sistemskega zdravljenja.

1998
Narejena prva biopsija varovalne bezgavke v Sloveniji.

1999
Zdravljen je bil prvi bolnik s stereotaktično radiokirurgijo. 

1999
Ustanovljena je bila Enota za klinične raziskave.

1999
Uvedena je bila stereotaktična radiokirurgija – razvoj sistema SRS je na Onkološkem inštitutu Ljubljana potekal od leta 1996 in bil predstavljen med največjimi dosežki slovenske medicine v Tehničnem muzeju Slovenije. 

1999
Prvo zdravljenje raka danke s totalno mezorektalno ekscizijo v Sloveniji.

2000
Uvedba tarčnih zdravil.

2001
Internistična onkologija je bila priznana kot samostojna specializacija. 

2002
Uvedena je 3D-konformna radioterapija in portalno slikanje ter dozimetrični protokol, skladno s priporočili Mednarodne agencije za atomsko energijo.

2003
Organiziran populacijski presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu in raka (DP ZORA).

2004
Prva kirurška izpraznitev medenice in rekonstrukcija medeničnega dna.

2005
Ustanovitev Oddelkov za eksperimentalno onkologijo in molekularno diagnostiko.

2006
V rutino je bila vpeljana in vivo dozimetrija.

2007
V začetku oktobra selitev večine oddelkov iz stavbe A v nove prostore v stavbi D in E.

2007
Uvajanje hibridne slikovne diagnostike na OI: PET/CT z 18-F-FDG. 

2007
Ustanovitev Oddelka za akutno paliativno oskrbo.

2007
Uvedba kiruškega zdravljenja jetrnih zasevkov.

2008 
Prva peritonektomija in intraoperativna kemoterapija s hipertermijo (HIPEC) v Sloveniji.

2008 
Potrjena dejavnost onkološkega genetskega svetovanja in testiranja na zdravstvenem svetu.

2008
Ustanovitev Oddelka za klinično prehrano in dietoterapijo.

2008
Pričetek delovanja Državnega presejalnega programa za raka dojk – DORA.

2009
Akreditacija OI ESMO - center odličnosti za paliativno oskrbo.

2009
Oddelek za laboratorijske dejavnosti je pridobil Dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje RS, na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine in ga obnavlja vsakih pet let. 

2009 
Prva izolirana perfuzija okončine v Sloveniji.

2009
Uvedba radioterapevtske tehnike IMRT.

2009
Uvedba elektrokemoterapije jeter pri bolnikih z zasevki raka debelega črevesa v jetrih. 

2010
Vzpostavitev in implementacija Standardov kakovosti za področje onkološke farmacevtske dejavnosti.

2011
Uvedba imunoterapije s protitelesi.

2011
Uvedba radioterapevtske tehnike VMAT.

2013
Oktobra  2011 je bila v Sektorju radioterapije opravljena presoja s strani strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo (angl. International Atomic Energy Agency - IAEA). Na podlagi rezultatov te presoje je IAEA leta 2013 sektorju podelil naziv "kompetenčni center". S tem je bil Sektor radioterapije prepoznan v mednarodnem prostoru, da izvaja kakovostno zdravljenje z obsevanjem in lahko služi kot model in učni center za druge radioterapevtske oddelke/centre v državi in regiji.

2014
Pričetek genetskega testiranja za načrtovanje zdravljenja raka jajčnikov.

2015
Pridobitev sekvenatorja druge generacije in uporaba te tehnologije za določanje dednih sprememb na DNA iz vzorcev krvi in za določanje sporadičnih sprememb iz DNA iz vzorcev tumorjev. 

2015
Uvedba hibridne slikovne diagnostike na OI: SPECT/CT.

2015
Nakup 10-barvnega pretočnega citometra je omogočil zanesljivo diagnosticiranje limfomov in levkemij v vzorcih z malo celicami in določanje minimalnega ostanka bolezni pri otrocih z akutnimi levkemijami.

2016
OI sprejme Strategijo razvoja za obdobje 2016 - 2020.

2017
OI prejme mednarodni certifikat akreditacije AACI (American Accreditation Commission International), ki odraža skladnost organizacije in delovanja inštituta z zahtevami standarda. Certifikat AACI je tako uradno potrdilo, da se zaposleni OI trudijo za najboljšo možno oskrbo bolnikov in se ti lahko počutijo varne, njihova obravnava pa je na najvišji ravni.

2017
Širitev programa DORA po celi državi in zagotovitev možnosti za vključitev v program vsem slovenskim ženskam med 50. in 69. letom starosti.

2017
OI postane referenčni center evropske referenčne mreže za redke rake (ERN EURACAN) in za dedne rake (ERN GENTURIS) ter je aktivno vključen v različne delovne skupine.

2017
OI postane član združenja »Povezava Kitajske ter srednje in vzhodnoevropske države na področju delovanja bolnišnic«  China-CEEC - Country Hospital Cooperation Alliance.

2017
Uvedba informacijskega sistema za podporo dela v zdravstveni negi in oskrbi.
 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava