OI Ljubljana
Eng

Klinične študije

Klinične raziskave so namenjene preizkušanju in uvajanju novih načinov zdravljenja raka. Potekajo v okviru mednarodnih združenj, evropskih projektov, sponzorirane od farmacevtskih organizacij, ali pa so plod lastnega znanja.

Klinične raziskave, kjer še poteka vključevanje bolnikov    

Rak dojk

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
POSITIVE: Raziskava za oceno izidov nosečnosti in varnosti prekinitve hormonskega zdravljenja pri mladih ženskah s hormonsko odvisnim rakom dojk, ki želijo zanositi (protokol IBCSG 48-14/BIG 8-13) Simona BorštnarPOSITIVE
NIRVANA: Na čuječnost osnovana (mindfulness-based) psihoterapija v zdravljeju bolnic z zgodnjim rakom dojkBoštjan ŠerugaNIRVANA
SKAGEN: Zmerno hipofrakcionirano loko-regionalno dopolnilno obsevanje bolnic z zgodnjim rakom dojke v kombinaciji s sočasno integriranim boostom pri bolnicah, ki imajo indikacijo za boost: DBCG HYPO IITanja MarinkoSKAGEN
AKRA: Povezanost med imunskimi dejavniki tumorske strome z  doseženo popolno patološko remisijo pri zgodnjem raku dojke po   neoadjuvantni kemoterapiji in s cirkulirajočimi tumorskimi celicami/cirkulirajočo tumorsko DNKCvetka Grašič KuharAKRA
Prešernova raziskovalna naloga: Izdelava mobilne aplikacije za bolnice z rakom dojke za poročanje neželenih učinkov zdravljenja kemoterapije in tarčnih zdravilCvetka Grašič Kuhar

Mobilna aplikacija

Dodatek

PREPARE: Preemptivno farmakogenomsko testiranje za preprečevanje neželenih učinkov zdravilCvetka Grašič KuharPREPARE
IPAUTUNITY: Dvojno slepa, s placebom kontrolirana, randomizirana raziskava faze III ipatasertiba v kombinaciji s paklitakselom za zdravljenje bolnikov s PIK3CA/AKT1/PTEN spremenjenim, lokalno napredovalim ali metastatskim trojno negativnim rakom dojke ali na hormonske receptorje pozitivnim, HER2-negativnim rakom dojkeTanja OvčaričekIPAUTUNITY

 

Rak dihal

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
AGILI: Zdravljenje bolnikov z malignim mezoteliomom plevre: primerjava zdravljenja s cisplatinom in pemetrexetom ter s cisplatinom  in gemcitabinom v počasni infuziji, randomizirana raziskava, faza II.Viljem KovačAGILI
Radiomske analize s preiskavo FDG PET/CT pri bolnikih z rakom pljuč, zdravljenih z imunoterapijoMartina VrankarRadiomske analize
PEARLS: Randomizirano preskušanje III. faze s pembrolizumabom, monoklonskim protitelesom proti PD-1 (MK-3475), v primerjavi s placebom pri bolnikih z začetnim stadijem nedrobnoceličnega pljučnega raka po resekciji in po zaključenem adjuvantnem zdravljenju (PEARLS)Mojca UnkPEARLS
APPLE: Izvedljivost zdravljenja z AZD9291 (osimertinib) in njegovo delovanje pri bolnikih z EGFR mutiranim NDRP in T790M v plazmiMojca UnkAPPLE
IMreal: Neintervencijska multicentrična raziskava z več kohortami za proučitev izidov in varnosti  atezolizumaba v dejanskih razmerah pri bolnikih, zdravljenih v rutinski klinični praksi (MO40653)Nina TurnšekIMreal

Rak prebavil

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
TOP GEAR: EORTC randomizirana raziskava faze II/III predoperativne kemoterapije v primerjavi s predoperativnokemoterapijo pri resektabilnem raku želodcaIrena OblakTOP GEAR
PREPARE: Preemptivno farmakogenomsko testiranje za preprečevanje neželenih učinkov zdravilDanijela ŠtrbacPREPARE
POWER: Opazovalna dvosmerna študija s podatki dejanske klinične prakse o zdravljenju prve izbire s panitumumabom v kombinaciji s kemoterapijo pri bolnikih z divjim tipom neresektabilnega metastatskega kolorektalnega tumorja RAS (mCRC) v Avstriji, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, Poljskem, v Sloveniji, Romuniji in Rusiji
 
Janja OcvirkPOWER

Kožni raki

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
MINITUB: Prospektiven register bolnikov s kožnim melanomom in mikrozasevkom v varovalni bezgavki, ki se jim odstrani celotna bezgavčna loža ali so samo opazovaniMarko HočevarMINITUB
EAGLE FM: Ingvinalna ali ingvinoiliakalna limfadenektomija pri bolnikih z zasevki melanoma v dimljah brez znakov iliakalnih zasevkov na PET/CT – randomizirana raziskava faza III (ANZMTG 01.12)Marko HočevarEAGLE FM
COMBI-APlus: Klinična raziskava (faze IIIb) nemaskiranega dabrafeniba v KOMBInaciji s trametinibom pri adjuvantnem zdravljenju po popolni odstranitvi melanoma z mutacijo BRAF V600 v stadiju III za oceno vpliva prilagojenega algoritma za obvladovanje neželenih dogodkov s pireksijo na izide, povezane s pireksijo (Plus)
 
Janja OcvirkCOMBI-APlus

Rak sečil

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
Vpliv prehranskega stanja na kvaliteto življenja pri bolnikih z rakom prostateLuka ČavkaVpliv prehranskega stanja

Rak rodil

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
Vloga enkratne intraoperativne intraperitonealne aplikacije cisplatina pri bolnicah s primarno napredovalim epitelijskim rakom jajčnikov (stadij FIGO IIIC), ki so pričele zdravljenje z neoadjuvantno kemoterapijo in bodo nadaljevale s standardno postoperativno  intravensko kemoterapijoErik ŠkofVloga aplikacije cisplatina
Elektrokemoterapija ginekoloških tumorjevBarbara Šegedin

Elektrokemoterapija ginekoloških tumorjev

Vloga citopatologije pri opredelitvi morfoloških, antigenskih in molekularnih značilnosti epitelijskega raka jajčnikov pomembnih za diagnozo in zdravljenje ter  njeno vlogo pri preučevanju imunskega odgovora na bolezenErik ŠkofRak jajčnikov

Raki glave in vratu

Naslov študijeNosilecObveščena soglasja
Določanje specifičnih protitelesIgE v serumu bolnikov s pološčatoceličnim karcinomom glave in vratuPrimož StrojanDoločanje specifičnih protiteles IgE
RTN2 – TROG 08.09: Randomizirana raziskava pooperativne radioterapije, ki sledi široki eksciziji nevrotropnega melanoma glave in vratu (ANZMTG 01.09)Primož StrojanRTN2 – TROG 08.09

 

 

© 2019 - Institute of Oncology Ljubljana