OI Ljubljana
Eng

Klinične študije

Klinične raziskave so namenjene preizkušanju in uvajanju novih načinov zdravljenja raka. Potekajo v okviru mednarodnih združenj, evropskih projektov, sponzorirane od farmacevtskih organizacij, ali pa so plod lastnega znanja.

Klinične raziskave, kjer še poteka vključevanje bolnikov    

Rak dojk

Šifra študijeNaslov študijeNosilecObveščena soglasja
KATE3 Randomizirana, multicentrična, dvojno slepa, s placebom primerjana raziskava III. faze o učinkovitosti in varnosti trastuzumaba emtanzina v kombinaciji z atezolizumabom ali placebom pri bolnikih s her2-pozitivnim in PD-L1-pozitivnim lokalno napredovalim ali razsejanim rakom dojke, ki so predhodno prejemali zdravljenje na osnovi trastuzumaba Domen Ribnikar KATE3_slv.pdf
PALMIRA Mednarodna, multicentrična, randomizirana, odprta klinična raziskava faze II za oceno učinkovitosti in varnosti nadaljevanja palbocikliba v kombinaciji z endokrino terapijo v drugi linij pri bolnicah z napredovalim rakom dojk s pozitivnimi hormonskimi/HER-2 negativnimi receptorji, ki so imele klinično korist ob zdravljenju s palbociklibom v prvi liniji Erika Matos Palmira_2021_SLO.docx
EPIK-B3 EPIK-B3: multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana raziskava faze III za oceno učinkovitosti in varnosti alpelisiba (BYL719) v kombinaciji z nab-paklitakselom pri pacientih z napredovalim trojno negativnim rakom dojk z mutacijo fosfoinozitid-3-kinazne katalitske podenote alfa (PIK3CA) ali izgubo fosfataznega in tenzinskega homolognega proteina (PTEN) brez mutacije PIK3CA Simona Borštnar EPIC-B-PRILOGA_3_2020.docx
IMMUNOBREAST Uporaba avtolognih imunohibridomov pri zdravljenju bolnic s trojno negativnim rakom dojk Simona Borštnar Imunobreast_25.maj.2021.docx
LIDERA Randomizirana, odprta, multicentrična študija III. faze za oceno učinkovitosti in varnosti adjuvantnega giredestranta v primerjavi z zdravnikovo izbiro adjuvantne hormonske monoterapije pri bolnikih z zgodnjim na estrogenske receptorje pozitivnim, HER2-negativnim zgodnjim rakom dojk Simona Borštnar Lidera_bioloski_vzorci.pdf Lidera_Covid_19.pdf Lidera.pdf
EUROPA Hormonska terapija ali obsevanje dojke kot oblika izključnega pooperativnega zdravljenja pri ženskah starih ≥ 70 let, ki so zbolele za zgodnjim rakom dojk luminalnega A podtipa (EUROPA): randomizirana raziskava faze III Ivica Ratoša 6._EUROPA_Trial_List_z_informacijami_za_bolnika_in_obrazec_prostovoljnega_soglasja_razlicica_protokola_2.1_marec_2022.pdf

Rak dihal

Šifra študijeNaslov študijeNosilecObveščena soglasja
AGILI Zdravljenje bolnikov z malignim mezoteliomom plevre: primerjava zdravljenja s cisplatinom in pemetrexetom ter s cisplatinom in gemcitabinom v počasni infuziji, randomizirana raziskava, faza II. Viljem Kovač AGILI.PDF
APPLE Izvedljivost zdravljenja z AZD9291 (osimertinib) in njegovo delovanje pri bolnikih z EGFR mutiranim NDRP in T790M v plazmi Mojca Unk APPLE.pdf
IMreal Neintervencijska multicentrična raziskava z več kohortami za proučitev izidov in varnosti atezolizumaba v dejanskih razmerah pri bolnikih, zdravljenih v rutinski klinični praksi (MO40653) Nina Turnšek IMreal.pdf
TRacKING TRacKING Evropski register bolnikov s prisotnimi preureditvami genov NTRK in drugih redkih preureditev, na katere lahko učinkujemo Mojca Unk TRACKING__ICF_mar2021_final.docx
ASTRES Raziskava faze II z eno skupino zdravljenja z Atezolizumabom pri bolnikih z lokalno napredovalim, neoperabilnim nedrobnoceličnim rakom pljuč stadija III, pri katerih bolezen ni napredovala po sočasni kemoterapiji na osnovi platine in obsevanju Martina Vrankar obrazec_tkiva_SVN_20Sep21_SLV_FINAL.pdf obrazec_biopsije_SVN_23Sep2021_SLV_FINAL.pdf obrazec_privolitve_20Sep21_SLV_clean.pdf obrazec_privolitve_SVN_23Sep2021_SLV_FINAL.pdf pooblastilo_SVN_21Sep21_SLV.pdf
PRIMM Paliativna Radioterapija večih Metastatskih Mest pred pričetkom sistemskega zdravljenja z zaviralci imunskih nadzornih točk in kemoterapije v prvi liniji za razsejan nedrobnocelični rak pljuč Jasna But Hadžić Informacija_za_bolnika__soglasje__izjava.pdf

Rak sečil

Šifra študijeNaslov študijeNosilecObveščena soglasja
Zdravljenje poobsevalnih zapletov s hiperbarično komoro Helena Barbara Zobec Logar Zdravljenje poobsevalnih zapletov s hiperbarično komoro

Rak glave in vratu

Šifra študijeNaslov študijeNosilecObveščena soglasja
SmartGene Zdravljenje kožnih tumorjev glave in vratu z genskim elektroprenosom interlevkina 12 Gregor Serša, Primož Strojan SmartGene-Informacije_za_bolnike_in_soglasje.docx

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava