OI Ljubljana
Eng

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR)

OBMOČJE VIDEONADZORA

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana spoštujemo pravico do zasebnosti, zato z osebnimi podatki ravnamo odgovorno. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim osebam bolnišnice in pogodbenim obdelovalcem v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje zdravstvenih storitev bolnišnice in izpolnjevanje pravic ter obveznosti. V celoti spoštujemo temeljna načela po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Z ustreznimi zaščitnimi ukrepi ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo nepooblaščen dostop tretjim osebam, naključne ali namerne manipulacije, izgubo podatkov in njihovo uničenje ves čas obdelave.

Z videonadzornim sistemom so obiskovalci nadzorovani v omejenem obsegu, kar pomeni, da so vključeni v območje snemanja le naključno. Pred vstopom v posamezno območje, kjer se videonadzor izvaja, so nameščena ustrezna obvestila o njegovem izvajanju. Z obvestilom zagotavljamo najpomembnejše informacije o namenu videonadzora, identiteti upravljavca oziroma obdelovalca osebnih podatkov, kontaktne številke odgovorne osebe za izvajanje videonadzora in pooblaščene osebe za varstvo podatkov ter informacije o uresničevanju vaših pravic in času hrambe osebnih podatkov.
 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (OI)

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 080 29 00

E-pošta: info@onko-i.si

Kontaktni pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

E-pošta: dpo@onko-i.si

Tel: 01 587 9058

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za izvajanje videonadzora

E-pošta:rpetre@onko-i.si

Tel: 01 587 9131

Namen obdelave osebnih podatkov

Videonadzorni sistem se izvaja z namenom:

  • varovanja premoženja OI;

  • varovanja pacientov in obiskovalcev ter varovanja njihovega premoženja;

  • razjasnitve incidenčnih dogodkov ter kaznivih dejanj na območju OI;

  • varovanja prostorov;

  • zagotavljanja varnosti zaposlenih;

  • zagotavljanja nadzora vstopa delavcev OI v službene prostore ali iz njih;

  • varovanja uvoznih in izvoznih poti OI.

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

75., 77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2), alineje (e) 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Pooblaščene osebe OI. Posnetki se lahko na podlagi odredbe tudi posredujejo Policiji in drugim upravičenim državnim organom.

Obdelovani osebni podatki

Posnetki videonadzornega sistema Onkološkega inštituta Ljubljana.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacija

Podatki se ne bodo prenašali v tretje države ali v mednarodno organizacijo.

Informacije o avtomatiziranem odločanju

Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Posnetki se hranijo največ 30 dni od dneva nastanka.

Informacije o obstoju pravic posameznika

Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi ter pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu. Pravice do popravka in prenosljivosti zaradi narave videonadzora ni.

Posameznik se lahko za svoje pravice iz te točke obrne na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, dosegljivo na elektronskem naslovu, navedenem na eni izmed zgornjih rubrik.

Informacije o pravici vložitve pritožbe pri nadzornemu organu

Informacijski pooblaščenec RS

Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana

E-pošta: gp.ip@ip-rs.si; telefon: 01/230-9730

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava