OI Ljubljana
Eng

Pravilnik o varstvu osebnih in drugih podatkov na OI

Pravilnik določa način zagotavljanja zakonitih podlag za obdelavo osebnih podatkov, s katerimi upravlja OI, način obravnavanja zahtevkov in ugovorov posameznika glede obdelave podatkov, ki se nanašajo nanj ter izvajanje tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi OI varuje obdelavo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, zavezujočimi akti in pogodbami, ki določajo ukrepe in postopke varstva osebnih podatkov in zagotavljanja varne obdelave teh podatkov. Ta pravilnik določa tudi postopke in ukrepe za zavarovanje podatkov, ki predstavljajo poslovno ali poklicno skrivnost.

Pravilnik o varstvu osebnih in drugih podatkov na OI

Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja

Pravilnik ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga Onkološki inštitut Ljubljana.

Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja

Pravilnik o pritožbenih poteh in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic na OI

Pravilnik ureja postopek pritožbe oz. prve zahteve, ki sledi, če nesporazuma ali spora z bolnikom in svojci ni mogoče takoj rešiti z dodatnimi pojasnili in ukrepi.

Pristojne osebe na OI za sprejemanje in obravnavo pritožb pacientov so:

strokovni direktor
izr. prof. dr. Viljem Kovač, dr. med.
T.: 01 5879 117
E: StrokDir@onko-i.si

generalna direktorica
Zlata Štiblar Kisić, univ. dipl. prav.
T.: 01 5879 110
E: GenDir@onko-i.si  

glavna medicinska sestra
Mateja Pangerc, dipl. m. s.
T.: 01 5879 113
E: GlavnaMS@onko-i.si

Pritožbo lahko vložite po pošti na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana ali na zgoraj navedene e-naslove ali osebno v tajništvu direktorja od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro. Podrobnejše informacije o pritožbenem postopku lahko dobite v Pravni službi OI.

Pravilnik o pritožbenih poteh in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic na OI

Vloga za priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2001

Avtorji: sodelavci Onkolološkega inštituta Ljubljana
Leto izida: 2001
Založil in izdal: Onkološki inštitut Ljubljana

V pilotnem projektu za zdravstvo je Onkološki inštitut pripravil analizo svojega delovanja in ob tem nakazal možnosti za izboljšanje svojega delovanja. Publikacija je dober pokazatelj organiziranosti inštituta. Več

 

 

© 2019 - Institute of Oncology Ljubljana