OI Ljubljana
Eng

Predstavitev oddelka in njegove dejavnosti

Oddelek za laboratorijske dejavnosti je nastal z združitvijo in reorganizacijo treh laboratorijev: kliničnega, biokemičnega in dela laboratorija za tumorsko biologijo. Oddelek je začel delovati enovito decembra 2006 po preselitvi v nove prostore v stavbi D. V oddelku smo po reorganizaciji, združitvi in konsolidaciji izboljšali učinkovitost in kakovost laboratorijskega procesa ter skrajšali čas od naročila do laboratorijskega izvida. Povezava laboratorijskega informacijskega sistema (L@bis) s celovitim bolnišničnim informacijskim sistemom WebDoctor omogoča elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav in pošiljanje elektronskih izvidov naročnikom. Sistema L@bis in WebDoctor omogočata racionalno in zanesljivo izmenjavo podatkov med naročniki/uporabniki in izvajalci storitev ter zmanjšujeta možnost administrativnih napak.

Sodobna analitska oprema nam omogoča hitro in zanesljivo izvedbo širokega spektra preiskav. Za preiskovanje vzorcev uporabljamo le znanstveno preizkušene metode, ki so jih priznala mednarodna ali domača strokovna združenja ter razširjeni strokovni kolegiji. Skupno izvedemo več kot milijon in pol preiskav na leto (hematološke in urinske preiskave, teste hemostaze, preiskave elektrolitov, substratov, encimov, tumorskih označevalcev in ščitničnih hormonov....).
V laboratorijski hematologiji celice analiziramo na najsodobnejših avtomatiziranih hematoloških analizatorjih. Pri morfoloških nepravilnostih celic krvne razmaze pregledamo pod svetlobnim mikroskopom. Opravljamo tudi preglede punktatov kostnega mozga. Pri punkciji kostnega mozga sodeluje laboratorijski tehnik, ki je za to strokovno usposobljen. V laboratoriju na pripravljenih preparatih kostnega mozga izdelamo mielogram in podamo citološko oceno.
Izvajamo osnovne (kvalitativne in kvantitativne) in specialne analize urina in blata. Določitev tumorskih označevalcev je v različnih kombinacijah namenjena predvsem spremljanju poteka različnih rakavih obolenj in ustreznosti zdravljenja. Specialne analize nekaterih uveljavljenih napovednih dejavnikov iz družine cisteinskih, serinskih in metalo proteinaz izvajamo v ekstraktih tumorskih tkiv z metodo ELISA (encimsko-imunski test na trdnem nosilcu).
Vzpostavljen imamo nadzor nad laboratorijskimi testi, ki se izvajajo ob preiskovancih na bolnišničnih oddelkih Onkološkega inštituta (Point of Care Tests- POCT).

Zagotavljanje kakovosti

Pri zagotavljanju kakovosti medicinski laboratorij sistematično izvaja vse dejavnosti, ki vodijo v izpolnjevanje zahtev za kakovost laboratorijskih rezultatov in zagotavljajo zaupanje v zanesljivost izvidov. Vzpostavili smo celovit sistem zagotavljanja kakovosti, ki vključuje načrtovanje in vodenje postopkov v vseh fazah laboratorijskega procesa (predanalitičnem, analitičnem in poanalitičnem). Za zagotavljanje kakovosti dela uporabljamo notranje in zunanje sisteme zagotavljanja kakovosti. Prve vodimo in analiziramo sami v laboratoriju, pri čemer uporabljamo komercialne materiale. Pri zunanjem preverjanju kakovosti rezultatov laboratorijskih preiskav smo vključeni v različne sheme za zunanjo oceno kakovosti in redno pridobivamo certifikate o kakovosti dela. Sodelujemo v naslednjih zunanjih shemah:

  • SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti),
  • mednarodno preverjanje INSTAND e. V. (Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien e. V.),
  • nemška kontrola RfB (Referenzinstitut für Bioanalytik),
  • RIQAS (Randox External Quality Assessment Scheme) in
  • QCS (Quality Control Service Programme).

 

Izobraževalno delo

Aktivno se udeležujemo domačih, mednarodnih strokovnih srečanj in kongresov. Rezultate svojega dela redno objavljamo v domači in tuji strokovni literaturi. V okviru Slovenskega združenja za klinično kemijo aktivno sodelujemo v organih združenja, pri pripravi strokovnih priporočil za svoje delo in pri strokovnem izpopolnjevanju laboratorijskih strokovnjakov. Sodelujemo tudi pri oblikovanju in izvajanju programa izobraževanja Fakultete za farmacijo v dodiplomskem univerzitetnem programu Laboratorijska biomedicina in Srednje zdravstvene šole za laboratorijske tehnike. Izvajamo programe pripravništva za vse ravni kadrov v medicinskih laboratorijih. Izpolnjujemo tudi pogoje za praktično izvajanje programa specializacije iz medicinske biokemije.

Strategija strokovnega in poslovnega delovanja laboratorija je usmerjena v izgradnjo funkcionalne diagnostične enote, podprte z mednarodnimi strokovnimi smernicami.

Raziskovalno delo

Laboratorij sodeluje tudi pri raziskovalnem delu, tako pri projektih Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) kot pri farmacevtskih raziskavah. Specifični strokovni delež s področja analitike prispevamo v raziskavah, ki potekajo pod okriljem EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer), pri izvedbi diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Sodelujemo tudi z drugimi laboratoriji v državi.

 

 

© 2019 - Institute of Oncology Ljubljana