OI Ljubljana
Eng

Izjava v zvezi z zaposlitvijo generalne direktorice

V nadaljevanju objavljamo pojasnilo Pravne službe Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) v zvezi z zaposlitvijo generalne direktorice OI.

»Ne drži podatek, da generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) Zlata Štiblar Kisić nima sklenjene veljavne pogodbe o zaposlitvi.

Svet zavoda OI je na 17. seji, ki je potekala dne 7. 1. 2016, s sklepom št. 01-159/16-SV, za generalno direktorico OI, za mandat štirih let, imenoval Zlato Štiblar Kisić. Vlada RS je nato dne 12. 7. 2016 s sklepom št. 01615-14/2016/3 podala soglasje k imenovanju Zlate Štiblar Kisić za generalno direktorico OI za mandatno obdobje štirih let. Izpostavljamo, da so bili tako Svet zavoda kot Vlada RS seznanjeni z vsemi informacijami o njenem statusu.

Na podlagi sklepa Vlade RS je bila nato z njo 8. 8. 2016 sklenjena pogodba o zaposlitvi za obdobje štirih let, torej do izteka mandata, ki ji ga je podelila Vlada RS. S tem je pridobila polnomočen štiriletni mandat za opravljane del in nalog generalne direktorice OI.

V skladu z zakonodajo se funkcija generalnega direktorja v javnem zdravstvenem zavodu lahko opravlja le poklicno in sicer tako, da je nosilec te funkcije v delovnem razmerju z javnim zdravstvenim zavodom in, da ima z njim sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Sicer bi prišlo do pravno nedopustne situacije, ko bi imel generalni direktor veljaven mandat, ki pa ga ne bi mogel izvrševati, saj ne bi imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Zakonodaja se je na tem področju spremenila dvakrat. Tako Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), kot Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), sta ne glede na to, če je imel javni uslužbenec izpolnjene pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, omogočala, da se zaradi nemotenega delovnega procesa, lahko dogovori nadaljevanje delovnega razmerja – skladno z ZUPPJS16 za eno leto, ZUPPJS17 pa je določal, da se dogovor o podaljšanju delovnega razmerja lahko podaljša, če niti do izteka tega podaljšanja, delodajalec ne more organizirati delovnega procesa, vendar najdlje do 31. 12. 2017. Delodajalec je ocenil, da je ob prevzemu funkcije vršilke dolžnosti in tudi kasneje, ko je bila potrjena kot generalna direktorica s strani Vlade RS, Zlata Štiblar Kisić pričela z uresničevanjem zastavljenega programa dela, delovni proces na OI se je stabiliziral in umiril, vzpostavljeni so bili odnosi in pogoji za nemoteno delo.

Glede na to, da je bil dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja sklenjen še v času, ko je generalna direktorica svojo funkcijo opravljala kot vršilka dolžnosti, tega dogovora ni bilo mogoče podaljševati, saj je v vmesnem času s potrditvijo Vlade RS pridobila polnomočen mandat za celotno obdobje štirih let, v posledici česar je bila sklenjena nova pogodba o zaposlitvi (skladno s podeljenim štiriletnim mandatom s strani Vlade RS).
Tudi če bi formalno sklenili dogovor o podaljšanju dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja iz leta 2016, ki je bil takrat sklenjen še z vršilko dolžnosti, do 31. 12. 2017, bi lahko generalna direktorica z delom nadaljevala v skladu z veljavno pogodbo, saj zakonodaja od 1. 1. 2018 ne predvideva več prisilnega upokojevanja.«

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava