OI Ljubljana
Eng

Pozitivno poslovanje OI v prvih devetih mesecih leta 2014

Na 8. seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana, ki je potekala v sredo, 17. 12. 2014, so člani Sveta med drugim obravnavali poslovanje OI v obdobju januar‒september 2014.

Na zadnji letošnji seji so se člani Sveta OI najprej seznanili s potekom in realizacijo do sedaj sprejetih sklepov. Ocena finančnega rezultata poslovanja OI kaže, da je v obdobju januar-september 2014 posloval uravnoteženo, z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 127.218 evrov. Odhodki poslovanja so tako za 1,2% nižji od načrtovanih in 1,4% višji od doseženih v letu 2013. Pomemben podatek je tudi, da so posamezne skupine stroškov pod načrtovano vrednostjo, minimalno pa je preseganje le pri stroških storitev. Za konec leta pričakujejo izravnane odhodke s prihodki in skoraj 100 odstotno realizacijo plana investicij ter poravnavanje vseh obveznosti v dogovorjenih rokih.

Člani Sveta so se seznanili tudi s potekom sanacije vodovodnega omrežja na OI. Po ocenah OI je opravljenih med 30 in 35 odstotkov del, pri čemer so skoraj zaključena zahtevana dela v II. kleti. Trenutno so dela ustavljena, saj dokončnih načrtov ter natančnega in usklajenega terminskega plana, ki so potrebni za nadaljevanje del, še ni. Na zadnjem sestanku koordinatorja projekta je bilo sporočeno, da bo projektant podal ostalo manjkajočo dokumentacijo do 15.1.2015, čemur bo sledila priprava posameznih terminskih planov prenove.

Svet OI je obravnaval tudi tožbo Onkološkega inštituta Ljubljana zoper Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v zvezi  s 7,6 milijona evrov, ki jih je ZZZS v končnem obračunu odvzel OI leta 2011, na kar je sledila tožba OI. Tako prvostopenjsko kot tudi višje sodišče sta presodila v korist ZZZS, Svet OI pa je vodstvu dal usmeritev, naj se postopki pred sodiščem ustavijo in naj se zadevo preda Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki naj ob pripravi reforme opozori, da se takšne anomalije ne smejo pojavljati.

Na 8. seji Sveta OI so obravnavali tudi predloga poročila Komisije za proučitev stališč zaposlenih, čigar namen je bil preveriti stališča zaposlenih na Onkološkem institutu Ljubljana in prispevati k izboljšanju razmer predvsem med vodilnimi delavci in zaposlenimi v bolnišnici. Komisija je na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti i podala 14 usmeritev in priporočil za izboljšanje razmer na OI.

Sprejet je tudi predlog spremembe sistemizacije ter soglasja OIL in soglasja zaposlenim za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugih izvajalcih, člani Sveta pa so potrdili odpis osnovnih sredstev in odpis terjatev ter se seznanili z informacijami, vprašanji in pobudami prisotnih. 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava